#220 Langzaam

Lento” is een van oorsprong Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een muziekstuk in een langzaam tempo gespeeld moet worden. Letterlijk betekent het “slepend”. Het behoort tot de zeer langzame tempi, zoals “largo” en “grave”. Het metronoom-getal komt neer op 40 tot 48 tellen per minuut.

Vertraging, snelheidsvermindering, oponthoud, verlating, Wat een werking in haar voortgang hindert kom je ook tegen in Tai Chi Chu’an, welke bewegingen worden geleerd in een langzaam, traag, zacht, op je gemak, loom werkend tempo, slepend, langgerekt, dralend, talmend, laat, opzettelijk bedaard, niet te snel. ‘Als water.’

Bij die laatste opmerking plaats ik een kanttekening. “Wees als water” wordt vaak toegeschreven aan Bruce Lee. Hij heeft die opmerking echter “geleend” van Lao Tze, auteur van de Tao Te King. Mijn eerste Tai Chi leraar zei: maak je bewegingen langzaam door je voor te stellen dat je in water beweegt en diens tegenkracht voelt.

Het langzaam leren van bewegingen uit de Martiale Kunsten heeft een doel. Door vertraging kun je alle aandacht geven aan het juist uitvoeren van de bewegingen en de bijpassende houding, van lichaam, voeten en de handen. Eenmaal juist geleerd en onderdeel van het lichamelijk vocabulaire kun je gaan versnellen.

Het principe van de vertraging kwam ik deze week ook tegen in de oefenzaal bij mijn fysiotherapeut. Daar was ik terecht gekomen – na drie jaar zelf bewegen, tal van diëten, aanwijzingen van adviseurs, onderzoeken bij huisarts en specialisten. Niets had geholpen om te ontdekken wat precies mijn vermoeidheid veroorzaakt.

Het belangrijkste onderdeel van de oefenronde – wandelen op de loopband, fietsen op een hometrainer, staande oefeningen aan een vrijstaande barre en op een stoel – is meten tijdens de activiteit. Dit was de eerste keer in drie jaar dat iemand op het idee kwam te meten. Ik wist dat mijn zuurstofgehalte bij inactiviteit 96 was… 96.

Volgens de cardioloog en de huisarts geen probleem. Toen mijn fysio zag dat ik “bij inspanning” bijna onder de 90 schoot gingen de alarmbellen af. In één klap duidelijk waar mijn vermoeidheid vandaan komt, sinds tien jaar. Gelukkig valt er wat aan te doen. Iedere inspanning in een vooraf bepaald traag tempo uitvoeren. Langzaam.

Het voordeel van meten: dat je ziet wanneer je te hard gaat. Uit mezelf ga ik te snel, pas me aan bij het tempo van anderen. Niet slim. Bij eigen tempo wordt ik minder snel moe, terwijl ik hetzelfde aantal calorieën verbrand. Longziekte wordt geassocieerd met langdurig mantelzorgen of een gebroken hart. Klinkt bekend.


Slowly

“Lento” is an Italian musical term that indicates that a piece of music should be played at a slow tempo. Literally it means “dragging”. It belongs to the very slow tempi, like “largo” and “grave”. The metronome number equates to 40 to 48 beats per minute.

Delay, reduction of speed, abandonment, Whatever hinders an operation in its progress, you also find in Tai Chi Chu’an, which movements are taught in a slow, sluggish, soft, at ease, languid working pace, dragging, elongated, lingering, procrastinating, late, deliberately calm, not too fast. “Like water.”

I have a caveat on that last comment. “Be like water” is often credited to Bruce Lee. However, he “borrowed” that comment from Lao Tze, author of the Tao Te King. My first Tai Chi teacher said: make your movements slowly by imagining that you are moving in water and feeling its opposing force.

Slowly learning Martial Arts moves has a purpose. Delay allows you to give full attention to the correct execution of the movements and the matching posture, of the body, feet and of the hands. Once learned correctly and part of the physical vocabulary you can accelerate.

I also encountered the principle of the delay this week in the exercise room with my physiotherapist. That’s where I ended up – after three years of self-exercise, numerous diets, instructions from advisers, examinations by general practitioners and specialists. Nothing had helped to discover what exactly caused my fatigue.

The most important part of the exercise run—walking on the treadmill, cycling on a stationary bike, standing exercises at a freestanding barre and on a chair—is measuring during the activity. This was the first time in three years that anyone had come up with the idea of measuring. I knew my oxygen level at idle was 96…96.

According to the cardiologist and the GP no problem. When my physio saw that I almost shot below 90 “when exercising”, the alarm bells went off. Instantly clear where my fatigue comes from, since ten years. Fortunately, there is something that can be done about it. Execute each effort at a predetermined slow pace. Slowly.

The advantage of measuring is that you can see when you are going too fast. I go too fast on my own, or adapt to the pace of fellow walkers. Not smart. At my own pace, I get less tired, while still burning the same number of calories. Lung disease is associated with long-term caregiving or heartbreak. Sounds familiar.


Advertisement

12 thoughts on “#220 Langzaam

 1. Pas op jezelf en meet je niet aan anderen, dat heeft geen zin, wijze man.

  1. Inderdaad, bij jezelf blijven is een kunst.

 2. Leon van Bokhorst April 22, 2023 — 7:37 pm

  Vertraag.

 3. Mooi Huub eindelijk je eigen tempo 🤗

 4. Wat een levensbelangrijke doorprikkerige ervaring-les, voor jou-ook en voor mij. Kenner Nolens? Vertraag je langzaam en laat de tijd je nemen? (nog nooit in mijn 41 jaar en 20 jaar met MS bekeek ik mijn traagte op die manier, een manier die me zalft, alle wonden tegelijk, diep dank!) 😁🙏

  1. Dankjewel Mies, bedoel je Leonard Nolens? De auteur van ‘de gedroomde figuur’ die ergens zegt: ‘Het is een feest dat jij vandaag niet bent gestorven.’ Gisteren realiseerde ik me nog: ‘ik mag dan vertragen om het mij toekomende einde der dagen te kunnen halen – dit doet er niet toe, want ik leef nog volop – zelfs als ik stil sta.’ 😁🙏 Meer over Nolens: https://bit.ly/3V1xWNV

 5. Sabine Verburg liked your post #220 Langzaam.

  1. Dankjewel Sabine, altijd leuk! 😁🙏

 6. Petra Maartense April 25, 2023 — 8:33 pm

  Petra Maartense vind dit leuk.

  1. Dankjewel Petra, mooi! 😁🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close