#167 In het huis

Als Octavio de deur van zijn apartement op de 15e etage opent stapt Tante Oma resoluut naar binnen. Ze zet haar tas op tafel en houdt zwijgend een briefje voor haar neus waar met grote letters op staat: ALLEEN LEZEN, NIKS ZEGGEN – we worden afgeluisterd, als ik de bron vind kunnen we praten.

Octavio gaat zitten op een stoel aan de tafel terwijl Tante Oma haar werk doet. Ze houdt een scanner in haar hand en houd de lampjes in de gaten. Daarnaast voelt ze met haar vrije hand onder de tafel, onder de stoelen en onder de bank. Vlak bij het raam naast de bank begint een rood lampje op de scanner te knipperen.

Voorzichtig schuift ze een gordijn opzij en kijkt langs de muren. Onder een richel van de vensterbank haalt ze een dun metalen staafje tevoorschijn met lichtgrijze kop. Ze kijkt er naar met een vergrootglas en draait aan het staafje. Dan controleert ze het apparaat met haar scanner. ‘Die geeft geen signaal meer, nu verder kijken.’

Octavio wil iets zeggen, maar Tante Oma gebaart hem nog even te zwijgen. ‘Dit is een bluetooth device, van Chinese makelij’. ‘Ik vraag me af waarom ze jou moeten hebben?’ ‘Enfin, niks is wat het lijkt Octavio, voor hetzelfde geld zit er een andere dienst achter die ons het idee willen geven dat zij het niet zijn, toch is dit vreemd.’

Heb je na de dood van Katerina de dierenarts de doodsoorzaak laten vaststellen?’ Octavio zegt: ‘nee, niet aan gedacht.’ ‘Hmmm,’ zucht Tante Oma, ‘vergif is iets voor de Russen, blijft trouwens vreemd dat Victoria verdwenen is. Professionals doen alleen aan ontvreemding in uitzonderlijke gevallen, en jij bent een kleine vis.’

‘Laten we binnenkort verder praten. Ik bel je daar nog over, waarschijnlijk ergens in een park. Nogmaals, ik vraag me nog steeds af waarom ze jou moeten hebben, is het goed als ik je vragen stel?’ ‘Geen probleem Tante Oma, ben zelf ook benieuwd.’ ‘Goed, dan stuur ik dat bluetooth device naar het Lab, binnenkort weten we meer.’


In da house

When Octavio opens the door of his apartment on the 15th floor, Aunt Grandma resolutely steps inside. She puts her bag on the table and silently holds a note in front of her that reads in large letters: JUST READ, DON’T SAY – we’re being tapped, if I find the source we can talk.

Octavio sits down on a chair at the table while Aunt Grandma does her work. She holds a scanner in her hand and monitors the lights. In addition, she feels under the table, under the chairs and under the sofa with her free hand. Close to the window next to the couch, a red light on the scanner starts flashing.

Carefully she pushes aside a curtain and looks along the walls. Under a ledge of the window sill she takes out a thin metal rod with a light gray head. She looks at it with a magnifying glass and turns the rod. Then she checks the device with her scanner. “It no longer gives a signal, now look further.”

Octavio wants to say something, but Aunt Grandma motions him to be silent. “This is a bluetooth device, made in China. I wonder why they need you? Well, nothing is what it seems Octavio, for all we know there might be another service behind it that wants to give us the idea that it is not them, yet this is strange.”

“After Katerina’s death, did you have the vet determine the cause of death?” Octavio says: “No, I hadn’t thought of that.” “Hmmm,” sighs Aunt Grandma, “poison is something for Russians, by the way, it’s strange that Victoria has disappeared. Professionals only do theft in exceptional cases, and you are small fish.”

“Let’s talk soon. I’ll call you about that, probably somewhere in a park. Again, I’m still wondering why they need you, is it okay if I ask you questions?” “No problem Aunt Grandma, I’m curious myself.” “Good, then I’ll send that bluetooth device to the Lab, soon we know more.’


Advertisement

12 thoughts on “#167 In het huis

  1. Tante oma is een pittige tante. Slaap lekker en dank voor mijn bedtime story.

    1. Graag gedaan en wordt vervolgd! 😉

  2. ❤️

  3. miesmadeleine liked your post #167 In het huis.

  4. 😼leuk

  5. Spannend! 👻

    1. Oeijoejoei ja hè, vind ik ook. 👻

  6. Petra Maartense @petramaartense vind dit leuk.😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close