#166 De vrouw met het hoedje

Tante Oma staat bekend in de wijk waar ze woont als ‘de vrouw met het hoedje.’ Een gezellige oudere dame die zich haar hele leven heeft ingezet als huishoudelijke hulp voor haar klantenkring. Niet de minsten trouwens. Naast chirurgen ook ambassadeurs, journalisten en wetenschappers.

Slechts een enkeling weet dat Tante Oma die activiteiten als dekmantel gebruikt. Kirsten en Gabriela weten van niets, maar Octavio heeft er wel een idee van. Hij kent Tante Oma via zijn vader, een voormalig diplomaat. Eigenlijk kun je met haar over ieder onderwerp praten. Als dame op leeftijd is ze erg goed geïnformeerd.

Als Octavio met de twee meisjes op bezoek komt moet ze glimlachen… ‘zo, een hele delegatie.’ Ze drinken thee en na verloop van tijd verteld Octavio wat hij de afgelopen weken heeft meegemaakt. Tante Oma luistert, trekt een wenkbrauw op en mompelt ‘tja’. ‘Niet vreemd hoor, dat je uit je evenwicht bent, begrijp ik goed.’

‘Zeg Octavio, kun je mij die geluidsopname doorsturen? Lijkt me slim om die door mijn stem-herkennings-programma te laten analyseren. Misschien levert dat een aanwijzing op. Kan ik binnenkort eens langskomen om te kijken in je apartement? Misschien dat ik er met een andere blik naar kijk.’Vanzelfsprekend’ zegt Octavio.

Kunt u nu al iets zeggen over uw eerste indrukken?’ vraagt Kirsten. Tante Oma kijkt haar aan en zegt: ‘in dit soort gevallen is het goed niet te vlug tot voorbarige conclusies te komen.’ ‘Ik snap trouwens wel dat je nieuwsgierig bent.’ ‘Laat ik het zo zeggen: het loont geduld op te brengen, eerst te observeren wat je ziet, of niet.’

‘Iets onderzoeken is een kunst. Zeker als het gaat om zaken die zich tonen als een mysterie. Als je te snel gaat zie je dingen over het hoofd, ga je te langzaam mis je scherpzinnigheid, het gaat om de middenweg.’ Gabriela, Kirsten en Octavio weten nu nog steeds niks, toch lijkt het dat ze een belangrijke stap hebben gezet.


The woman with the hat

Aunt Grandma is known in the neighborhood where she lives as ‘the woman with the hat’. A pleasant older lady who has spent her entire life as a domestic help for her clientele. Not the least, by the way. In addition to surgeons, also ambassadors, journalists and scientists.

Only a few know that Aunt Grandma uses these activities as a cover. Kirsten and Gabriela don’t know anything, but Octavio has an idea. He knows Aunt Grandma through his father, a former diplomat. You can actually talk to her about any subject. For an elderly lady she is very well informed.

When Octavio comes to visit with the two girls, she has to smile… ‘such a whole delegation.’ They drink tea and after a while Octavio tells what he has been through in recent weeks. Aunt Grandma listens, raises her eyebrow and mutters “well.” “Not strange, I understand that you are off balance.”

“Hey Octavio, can you send me that audio recording? I think it would be smart to have it analyzed by my voice recognition program. Maybe that will provide a clue. Can I come by soon to have a look at your apartment? Maybe I’ll look at it differently.’ ‘Obviously’ says Octavio.

“Can you say something about your first impressions already?” Kirsten asks. Aunt Grandma looks at her and says: “In cases like this it is good not to jump to conclusions too quickly.” “I understand that you are curious.” “Let me put it this way: it pays to be patient , first observe what you see, or not.’

‘Researching something is an art. Especially when it comes to matters that show themselves as a mystery. If you go too fast you overlook things, if you go too slow you miss acumen, it’s about the middle ground.’ Gabriela, Kirsten and Octavio still don’t know anything yet, but it seems they’ve taken an important step.


Advertisement

10 thoughts on “#166 De vrouw met het hoedje

  1. Goed voor mijn humeur deze blogs.

  2. Leuk Huub, wordt steeds spannender👍

    1. Klopt en het kan nog een stapje verder zelfs… 👍

  3. Petra Maartense @PetraMaartense vind dit leuk.

  4. Sabine Verburg liked your post #166 De vrouw met het hoedje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close