#163 In het maanlicht

Twee vogels vliegen door een bewolkte lucht waar een volle maan net achter een grote wolk vandaan komt. Het feit dat ze samen vliegen wil niet zeggen dat het familie is. Gabriele en Kirsten zijn dat wel. Vanaf hun geboorte hebben ze samen veel meegemaakt, wellicht zelfs al in het baarmoederlijk bestaan.

Kirsten kijkt op haar mobiele telefoon en leest een WhatsApp bericht van Gabriela. Ze gaat nu niet reageren want hoog tijd om een wandeling te maken met James, haar middenslagpoedel. In het wijkparkje komt ze een oude man tegen: ‘wat een leuk hondje is dat, hoe heet hij?’ Kirsten lacht en zegt rustig ‘James, James Bond’.

Vijf minuten later is ze weer thuis en besluit Gabriela te bellen in plaats van te appen. ‘Hé Gaby, las net je appje. Wanneer wil je naar pappa en mamma gaan? Volgende week maandag, komt dat beter uit? Zullen we vragen aan Octavio of hij ook meegaat? Die kan wel een uitstapje gebruiken… Oké doei! Laters.’

Kirsten belt Octavio en vraagt hem of hij zin heeft om mee te gaan naar haar ouders. Hij is geen vreemde voor de familie, bovendien mogen haar ouders hem graag. Ze weten ook dat Katarina is overleden. Voor Octavio toestemt zoekt hij naar de juiste woorden. Niet om ja te zeggen, maar om Kirsten iets te vertellen.

‘Weet je, sinds Katarina er niet meer is heb ik iets vreemds gemerkt aan Victoria. Ik weet eigenlijk niet zeker of het niet aan mij ligt… of ik niet gek aan het worden ben.’ ‘Wat is er dan?’ zegt Kirsten. ‘Uh… het lijkt of Victoria is begonnen met spreken. Het valt bijna niet op. Een stem die iets zegt als ik net even van haar wegkijk.’

‘Zie je wel voldoende mensen op dit moment?’ vraagt Kirsten aan Octavio. ‘Jawel, ik ben niet eenzaam.’ Kirsten valt even stil. ‘Wat zegt Victoria dan als ze spreekt?’ Nu weet Octavio even niet wat te zeggen. Aan de andere kant van de lijn kijkt hij naar Victoria, die hem vanaf de bank observeert. ‘Soms minder dan een zin.


In the moonlight

Two birds fly through a cloudy sky where a full moon is just emerging from behind a large cloud. Just because they fly together doesn’t mean they’re related. Gabriele and Kirsten are. They have been through a lot together since birth, perhaps even in utero.

Kirsten checks her mobile phone and reads a WhatsApp message from Gabriela. She won’t respond now because it’s time to take a walk with James, her medium sized poodle. In the neighborhood park she meets an old man: ‘what a nice little dog he is, what’s his name?’ Kirsten laughs and calmly says ‘James, James Bond’.

Five minutes later she’s back home and decides to call Gabriela instead of texting. “Hey Gaby, just read your app. When do you want to go to mom and dad? Next Monday, is that more convenient? Shall we ask Octavio to join us? He could use a trip… Okay bye! later.”

Kirsten calls Octavio and asks him if he wants to go to her parents. He is not a stranger to the family, moreover, her parents like him. They also know that Katarina has died. Before Octavio agrees, he searches for the right words. Not to say yes, but to tell Kirsten something.

“You know, since Katarina’s been gone, I’ve noticed something strange about Victoria. I’m actually not sure if it’s just me…if I’m not going crazy.” “Then what is it?” says Kirsten. “Uh… looks like Victoria has started speaking. It’s almost unnoticeable. A voice that says something when I just look away from her.”

“Are you seeing enough people right now?” Kirsten asks Octavio. “Yes, I’m not lonely.” Kirsten falls silent for a moment. “What does Victoria say when she speaks?” Octavio doesn’t know what to say for a moment. On the other end of the line he looks at Victoria, who is observing him. “Sometimes less than a sentence.”


Advertisement

18 thoughts on “#163 In het maanlicht

  1. Elena liked your post #163 In het maanlicht.

  2. leuk 😃

  3. Goedemorgen goedemorgen en bedankt voor het nieuwe deel.

  4. Leon van Bokhorst December 19, 2022 — 8:25 am

    ❤️

  5. Ben je aan een boek begonnen? 😘

  6. ❤️

  7. Bogdan Ignat liked your post #163 In het maanlicht.

  8. miesmadeleine liked your post #163 In het maanlicht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close