#164 Meer dan 1 zin

Het apartement waar Octavio woont is in minimale stijl ingericht. Niets teveel en toch niks te weinig. Daardoor heeft hij er weinig onderhoud aan en geeft de ruimte zelf steeds een opgeruimde indruk. Mensen voelen zich hier snel thuis, dat ligt niet alleen aan uitzicht of inrichting, ook aan Octavio zelf.

‘Wind komt uit vuur.’ De woorden klinken door de ruimte, maar Octavio is alleen en zegt niets. Het enige andere levende wezen in deze ruimte is Victoria, zijn kat. Als de stem niet via Victoria bestaat zou ze vrij moeten zweven in deze ruimte. De kat kijkt hem aan, zegt niks. Hij draait zich om… ‘stabiliseer je teen. Zonder schuld.’

Octavio weet dat de stem spreekt als hij net even niet kijkt. Misschien zelfs wel als hij even de kamer uit gaat. Daarom heeft hij deze keer de voicerecorder van zijn iPhone aangezet. De telefoon ligt op de lage tafel midden in de ruimte. Octavio gaat een kwartiertje naar zijn werkkamer. Teruggekomen luistert hij de opname af.

‘Stabiliseer je teen. Zonder schuld.’ ‘Loop in je eigen leven. Doe wat je denkt dat je moet doen, niet wat anderen je proberen te laten doen. ‘Anderen’ kunnen mensen zijn, of wensen, aanpassingen, angsten, alles wat niet je diepste wortel is.’ Dit is orakeltaal voor Octavio, een soort van waarzeggerij. Wat is dit? Nog een keer.

‘Lí onder Xún: wanneer de basis van een persoon of situatie Lí is, is er een duidelijke volgorde. Zonder die orde is er geen familie, geen samenhang, alleen een groep. Toegewijde familieleden vormen een sterk huishouden, bekwame muzikanten met hun eigen specifieke instrument vormen een orkest.’

Niet recht aankijken. Geen moeite doen. Opnemen zonder erbij te blijven. Eén ding is zeker, hij heeft nu bewijs dat er een stem is. Wie of wat blijft onduidelijk. Maakt nu niks uit, toch? Wat ook een vraag blijft is wat dit allemaal te betekenen heeft. Als er iemand is die daar misschien een antwoord op heeft, is het zijn Tante Oma.


More than one sentence

The apartment where Octavio lives is furnished in minimal style. Nothing too much, nothing too little. As a result, it requires little maintenance and the room itself always gives a tidy impression. Yet people quickly feel at home here, which is not only due to the view or design, but also to Octavio itself.

“Wind comes from fire.” The words echo through space, but Octavio is alone and says nothing. The only other living creature in this room is Victoria, his cat. If the voice doesn’t exist through Victoria, it should float freely in this room. The cat looks at him, says nothing. When he turns around… “stabilize your toe. Without guilt.”

Octavio knows that the voice speaks when he is just not looking. Maybe even if he leaves the room for a while. So this time he turned on his iPhone’s voice recorder. The phone is on the low table in the middle of the room. Octavio goes to his study for fifteen minutes. When he comes back he listens to the recording.

“Stabilize your toe. Without guilt.” “Walk into your own life. Do what you think you should do, not what others try to get you to do. “Others” can be people, wishes, adaptations, fears, anything that is not your deepest root.” This is oracular for Octavio, a kind of divination. What is this? Again.

”Lí under Xún: When the basis of a person or situation is Lí, there is a clear order. Without that order there is no family, no cohesion, only a group. Devoted family members form a strong household, skilled musicians with their own specific instrument form an orchestra.”

Don’t look straight. Don’t bother. Record without staying there. One thing is certain, he now has proof that there is a voice. Who or what remains unclear. Doesn’t matter now, right? What also remains a question is what all this means. If there’s anyone who might have an answer to that, it’s his Aunt Grandma.


Advertisement

10 thoughts on “#164 Meer dan 1 zin

  1. Ben je met een vervolgverhaal bezig?

  2. Leon van Bokhorst December 20, 2022 — 12:35 am

    🙏

  3. nu word t spannend

  4. Hahaha spannend! Erg leuk. Voor mij mag het volgende deel doorkomen.

  5. Leuk Huub 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close