#109 Fantasy

Vaak lijken fantasy-verhalen zich af te spelen in een mythisch verleden, waarin “bovennatuurlijke” verschijnselen of een daarmee samenhangende sfeer alledaags lijken. Zo is het ook met geleefd en gedeeld verleden. Zeker als de setting waarin dit verhaal zich afspeelt daar aanleiding toe geeft. 

Oké, de setting: Sintra, Portugal, Juli 2005. We zijn zojuist afgezet op een weg in de bergen. Rondom die weg een oerwoud van dikke, hoge bomen en lianen. Op de aanwijzingen van een vriend zijn we nu gewandeld tot deze opening in een muur die de weg versperd. Het mag duidelijk zijn dat het uitzicht hier wonderlijk is.

Nee, je ziet hier niet deze vlinder. Dat is een ander verhaal. In dit verhaal zien we een gebouw bovenop een heuvel. Het is ontworpen in Moorse stijl. Je komt hier bouwkundige associaties in tegen van het Alhambra en de Mesquita. Het gebouw zit niet op slot dus je kunt het betreden zonder in te breken. Scheelt weer schade.

Portugal heeft een zachtaardige uitstraling. Ze kennen stierengevechten, maar aan doden doen ze niet. Tijdens deze reis bezochten wij een plaatsje, Azenhas do Mar. In de middag wandelden we langs zee over een weg op de rotsen. Onderweg was ik mijn jas kwijt. Dat merkte ik toen een oude man uren later mijn jas terugbracht.

Zo hebben Lide en ik onder andere half Europa, Noord Afrika en Madeira bezocht. Als je goed om je heen kijkt blijf je je verwonderen over wat er te beleven valt. Dat heeft wel wat van het begrip ‘fantasy’ – in de zin van sprookjesachtig. Natuurlijk, het is met welke ogen je de dingen bekijkt. Als het kan – met de ogen van een kind.

Als er iets is wat ik van mijn levensgezel heb geleerd is het genieten. Naast reizen, wandelen langs zee en in het bos. Bezoeken van concerten, dansvoorstellingen, film, theater en musea. Zelf actief zijn met zang en schilderen. Voor mij: schrijven, koken, filmpjes maken, wushu. Is dit herinnering of fantasie? Dat boeit niemand.


Fantasy

Fantasy stories often seem to be set in a mythical past, in which “supernatural” phenomena or a related atmosphere seem mundane. So it is with the lived and shared past. Especially if the setting in which this story takes place gives rise to it.

Okay, the setting: Sintra, Portugal, July 2005. We just got dropped off on a road in the mountains. Around that road a jungle of thick, tall trees and lianas. At the direction of a friend we have now walked up to this opening in a wall that blocks the way. It should be clear that the view here is wonderful.

No, you don’t see this butterfly here. That’s another story. In this story we see a building on top of a hill. It is designed in Moorish style. Here you will encounter architectural associations of the Alhambra and the Mesquita. The building is not locked so you can enter it without breaking in. Saves damage again.

Portugal has a gentle air. They know bullfights, but they don’t kill. During this trip we visited a town, Azenhas do Mar. In the afternoon we walked along the sea on a road on the rocks. On the way I lost my jacket. I noticed this when an old man returned my coat hours later.

For example, Lide and I visited half of Europe, North Africa and Madeira. If you look around you, you will continue to marvel at what there is to experience. That has a bit of the concept of ‘fantasy’ – in the sense of fairytale. Of course, it’s with which eyes you look at things. If possible – with the eyes of a child.

If there’s one thing I’ve learned from my life partner, it’s the importance of enjoying yourself. Besides travelling, walking along the sea and in the forest. Visiting concerts, dance performances, cinema, theater and museums. Be active yourself with singing and painting. For me: writing, cooking, making films and wushu. Is this memory or fantasy? Who cares.


Advertisement

3 thoughts on “#109 Fantasy

  1. Het begint met bewondering. Uiteindelijk zie je dan de fantasie in jezelf, of hoe de fantasie van anderen zich heeft gematerialiseerd. De geest zorgt voor inspiratie.

  2. Mooi Huub. Jullie hebben veel gezien, mooie herinneringen. Leuke foto ook.

  3. Ahhhh wat lief! En wat een leuke foto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close