#202 Afstemmen

Je rechter-hersenhelft stimuleren om actief te worden begint met de linker-hersenhelft tot rust brengen. Daarbij gaat het om afstemmen op een ander kanaal van kennis, intuïtie in plaats van denken. Niet dat er iets tegen denken is, alleen in creatieve zaken is dat een stoorzender – de innerlijke criticus.

Afstemmen is in dit geval een soort van stemmen van je instrument. Gisteren had ik het over droomwerk dat heel behulpzaam is bij ‘jezelf in de juiste stemming brengen’. Andere methoden zijn ‘biofeedback, geleide visualisering, terugvoerende objecten, schrijven met de andere hand, stimuleren van de zintuigen en fantasie’.

Binnen deze training begint uitschakelen van je linker-hersenhelft met een minuut of tien kijken naar een mandala. Je aandacht richten op een archetypische oervorm zorgt ervoor dat je hersenactiviteit afneemt. Je komt tot rust. Biofeedback verdiept deze ‘staat van zijn’ op een manier die we nu bij yoga of mindfulness vinden.

Tijdens een geleide visualisatie kwam ik in een grot, diep in een bos. Door die grot stroomde een rivier. Ik ging zitten in een lange platte boot en liet me meevoeren op de stroom. Op een gegeven moment voelde ik dat iemand heel rustig een hand op mijn schouderblad legde. Het was mijn meest geliefde leraar van de lagere school.

Een terugvoerend object is een voorwerp dat sterke herinneringen oproept. Zoals een door mijn moeder geborduurd lakentje uit mijn wieg, met tekeningen gemaakt door mijn vader. Een ander ‘dingetje’ was de blikken spaarpot met opdruk van PTT-post uit mijn jeugd of de poppenkast die mijn ouders samen hadden gemaakt.

Het spreekt vanzelf dat iedere methode die een rigide ratio doorbreekt en je contact laat maken met je persoonlijke ‘stille kracht’ behulpzaam is bij ‘afstemmen‘. Het ligt er maar aan welke hersenhelft bij jou dominant is, en toch, in principe kan iedereen contact maken met dat wat soms ‘de andere wereld’ genoemd wordt.


Tune in – tune out

Stimulating your right hemisphere to become active starts with relaxing the left hemisphere. This involves tuning in to a different channel of knowledge, intuition instead of thinking. Not that there is anything against thinking, only in creative matters it is a nuisance – the inner critic.

Tuning in this case is a kind of tuning your instrument. Yesterday I talked about dream work that is very helpful in ‘getting yourself in the right mood’. Other methods include “biofeedback, guided visualization, feedback objects, writing with the other hand, stimulation of the senses and imagination.”

Within this training, switching off your left hemisphere starts with looking at a mandala for about ten minutes. Focusing your attention on an ancient archetypal form causes your brain activity to decrease. You relax. Biofeedback deepens this “state of being” in a way that we now find in yoga or mindfulness.

During a guided visualization I entered a cave, deep in a forest. A river flowed through that cave. I sat down in a long flat boat and let myself be carried on the stream. At one point I felt someone very calmly put a hand on my shoulder blade. It was my favorite primary school teacher.

A returning object is an object that evokes strong memories. Like a sheet from my cradle embroidered by my mother, with drawings made by my father. Another ‘thing’ was the tin piggy bank with a print of the Dutch postal services from my youth, or the Punch and Judy show my parents had made together.

It goes without saying that any method that breaks through a rigid ratio and allows you to connect with your personal ‘silent power’ is helpful in ‘alignment’. It depends on which hemisphere of your brain is dominant, still, in principle everyone can make contact with what is sometimes called ‘the other world’.


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close