#199 Filosofie in actie

Roem of je gezondheid: Welke telt meer? Je gezondheid of je welstand: Welke is kostbaarder? Winst of verlies: Bij welke is er schade?LAO ZI.

Waar begin je met iets te vertellen over je ervaringen met filosofie in actie? Het praktische gehalte van de Oostere filosofie is een feit, wat niet wil zeggen dat het gemakkelijk in woorden te vatten is. Net als bij Arabische mystieke stromingen is ‘de ervaring zelf’ de echte leermeester. Geen woorden, maar daden bevrijden.

Mijn eerste leraar Tai Chi Chuan liet ons in de beginlessen vooral langdurig staan. Een oude Chinese methode om inzicht te krijgen in de conditie van studenten. Vijf leermeesters verder was me duidelijk dat beperking je helpt. Dus één vorm, één stijl, volledig leren, daarna mag je die vorm loslaten en één houding beoefenen.

Die houding beschrijven Japanners als: Het bewandelen van de Weg beperkt zich niet tot het betreden van de dojo. ‘Die manier van doen’ is op iedere situatie van toepassing, altijd, overal. Wushu is de verzamelnaam van Chinese vechtkunsten. Wushu is overal, op je werk, in je slaapkamer. Zo niet, is het geen Wushu.

Hier begint zich iets af te tekenen van waar het bij filosofie echt om gaat. Een op intuïtie en levenswijsheid gebaseerde persoonlijke denk en doe wijze die richting aan je leven geeft en instant handvatten. Is dat dan niet te vinden in het Westen? Zolang praktische aspecten voorop staan is iedere filosofie voor dagelijks gebruik.

Ooit ontdekte ik dat een werkgever had gefraudeerd met sociale afdrachten. Toen de grond te heet werd onder zijn voeten zei hij dat ze liever met externen wilden werken, mijn baan stond op de tocht. Die dag verzamelde ik al mijn spullen en meldde mij ziek. Een half jaar later nam de rechter een besluit in mijn voordeel.

In Wushu werk je met de energie van de ander. Doet hij een uitval dan stap ik opzij. Daardoor verliest hij zijn evenwicht. Door in rook op te gaan ben ik onzichtbaar. Dat schept maximale onzekerheid bij de tegenpartij. Let wel, ik heb dit niet bedacht. Door stap voor stap alert mijn ingevingen te volgen kwam het allemaal goed.


Philosophy in action

Fame or Your Health: Which Counts More? Your health or your well-being: Which is more precious? Profit or Loss: Which one is damaged? — LAO ZI.

Where do you begin to talk about your experiences with philosophy in action? The practical content of Eastern philosophy is a fact, which does not mean that it is easy to put into words. As with Arabic mystical movements, ‘experience itself’ is the real teacher. Not words, but actions liberate.

My first Tai Chi Chuan teacher made us stand for a long time in the beginning lessons. An ancient Chinese method of understanding the fitness of students. Five teachers later it was clear to me that limitation helps you. So one form, one style, fully learn, then you can let go of that form and practice one posture.

The Japanese describe this attitude as: Walking the Way is not limited to entering the dojo. “This way of doing things” applies to any situation, anytime, anywhere. Wushu is the collective name of Chinese martial arts. Wushu is everywhere, at work and in your bedroom. If not then it is not Wushu.

This is where something begins to emerge from what philosophy is really about. A personal way of thinking and acting based on intuition and life wisdom that gives direction to your life and instant handles. Isn’t that found in the West? As long as practical aspects are paramount, every philosophy is for daily use.

I once discovered that an employer had committed fraud with social contributions. When the ground got too hot under his feet, he said they preferred to work with outsiders, my job was at risk. That day I gathered all my things and called in sick. Six months later, a judge ruled in my favour.

In Wushu you work with the energy of the other. If he makes a lunge, I step aside. As a result, he loses his balance. Going up in smoke makes me invisible. This creates maximum uncertainty for the counterparty. Mind you, I didn’t come up with any of this. By carefully following my hunches, everything turned out fine


Advertisement

12 thoughts on “#199 Filosofie in actie

 1. Prachtig 😀👍

  1. Johanna Sophia Woldhuis March 4, 2023 — 12:36 pm

   Je bent een fantastische schrijver, geniet steeds weer van je stukken!

 2. Dit is interessant. Ga dit nog eens opnieuw lezen. 👌

 3. Sabine Verburg March 4, 2023 — 7:34 pm

  Sabine Verburg liked your post #199 Filosofie in actie

 4. Interessant die Oosterse wushu, Huub.

  1. Jazeker, wat niet wil zeggen dat het Westen hier geen eigen traditie in heeft…

 5. miesmadeleine liked your post #199 Filosofie in actie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close