#198 Filosofie

Nieuwsgierigheid naar de verschillende stadia van je aftakeling is de enige goede reden om oud te worden. – Geboren zijn is ongemak – EMIL CIORAN.

Deze week werd ik gevraagd wie mijn favoriete filosoof is. Ik moest er even bij stil staan om tot de conclusie te komen dat Roland Barthes mijn favoriete filosoof is… zij het dat dit idee van voorlopige aard is. Ik zou vanzelfsprekend nog meer namen kunnen noemen. Nu ik er goed bij stil sta is ook dat een voorbarige handeling.

Dat ik Roland Barthes naar voren schuif heeft alles te maken met de volstrekt heldere, essayistische wijze waarop je zijn gedachtengang kunt volgen in zijn geschriften. Daardoor heb je bij hem nooit het probleem dat je als lezer verdwaald raakt in een woud van begrippen vooral bedoeld voor wetenschappelijk gebruik.

Wat dat betreft zou ik, voor met een antwoord te komen op de eerder gestelde vraag, eerst met een tegenvraag moeten komen: ‘welke soort filosofie bedoel je eigenlijk?’ Wat dat betreft zal het een typisch Academisch en Europees verschijnsel zijn om het begrip ‘filosofie’ uitsluitend gelijk te schakelen met Westerse Filosofie.

Overigens hoef je maar naar de Wikipedia pagina over het onderwerp ‘filosofie’ te gaan om er achter te komen hoeveel mogelijke definities, thema’s, stromingen en deelgebieden van het begrip bestaan, afgezien van de verschillende interpretaties uit de Westerse en de Oosterse geschiedenis van de filosofie. Verfrissend dus.

Ooit las ik ‘De droom der rede – Het mensbeeld in de sociale wetenschappen – C.I. Dessaur, 1982)’. De auteur, beter bekend als Andreas Burnier, geeft een uitputtend overzicht van Niet-Westerse filosofische stromingen die wezenlijk verschillen van de Westerse door praktische toepassingen. Dat maakt ze ook beter verteerbaar.

Wat dat betreft zou het zomaar kunnen dat ik op deze plek verder ga spitten binnen mijn ervaringen met filosofie. Mijn voorkeur ligt in mijn persoonlijke verwantschap met pre-Westerse stromingen, wat tevens aansluit bij mijn zwerftochten op het gebied van marketing en communicatie, waar ‘filosofie’ altijd aards en concreet is.


Philosophy

Curiosity about the different stages of your decline is the only good reason to grow old. — Being born is discomfort — EMIL CIORAN.

This week I was asked who my favorite philosopher is. I had to think for a moment to conclude that Roland Barthes is my favorite philosopher… albeit that this idea is tentative. I could of course name even more names. Now that I think about it, that too is a premature act.

The fact that I put forward Roland Barthes has everything to do with the completely clear, essayistic way in which you can follow his train of thought in his writings. As a result, with him you never have the problem that you as a reader get lost in a forest of concepts mainly intended for scientific use.

In that respect, before coming up with an answer to the question asked earlier, I should first ask a counter-question: ‘what kind of philosophy do you actually mean?’ In that respect, it will be a typical Academic and European phenomenon to equate the concept of ‘philosophy’ exclusively with Western Philosophy.

Incidentally, you only have to go to the Wikipedia page on the subject of ‘philosophy’ to find out how many possible definitions, themes, movements and sub-areas of the concept exist, apart from the different interpretations from the Western and Eastern history of philosophy. So refreshing.

I once read ‘The dream of reason – The image of man in the social sciences – C.I. Dessaur, 1982)”. The author, better known as Andreas Burnier, provides an exhaustive overview of Non-Western philosophical movements that differ from Western ones through practical applications. That also makes them digestible.

In that respect, it could just be that I will continue to dig into my experiences with philosophy here. My preference lies in my personal affinity with pre-Western currents, which also ties in with my wanderings in the field of marketing and communication, where ‘philosophy’ is always earthy and concrete.


Advertisement

22 thoughts on “#198 Filosofie

 1. Goed stuk, ben benieuwd.

 2. Lluís Bussé liked your post #198 Filosofie.

 3. thedihedral liked your post #198 Filosofie.

 4. Stan Lenssen liked your post #198 Filosofie

 5. mooie foto 🥰

 6. Bogdan liked your post #198 Filosofie.

 7. Leon van Bokhorst March 4, 2023 — 7:56 am

  Je open-minded en kritische houding over de diversiteit in filosofie vind ik heel inspirerend. 🙏

 8. miesmadeleine liked your post #198 Filosofie.

 9. Sabine Verburg March 4, 2023 — 8:16 pm

  Sabine Verburg liked your post #198 Filosofie.

 10. Elena liked your post #198 Filosofie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close