#197 Virtueel (2)

De ontwikkeling van digitale beelden en hun omgeving gaan gelijk op. Als je goed kijkt naar de driedelige serie van ‘Maldoror Magazine’ – uitgegeven in eigen beheer – herken je de verkorte internettaal van de nieuwsgroepen, een community die vooral communiceerde via tekst. Twitter bestond nog niet.

Waar de nieuwsgroepen nog communiceerden met uitgebreide teksten, werd tekstgebruik steeds meer afgekort tot wat sms-taal is gaan heten, later twittertaal. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat je vinger aan de pols houden van de internet communities aan te bevelen is. Tot je het zat bent.

Maldoror kende drie thema’s of ‘issues’. Nieuwgroepen. Diepzeeduikers en Wushu. Het mag duidelijk zijn dat ik een connectie heb met de onderwerpen. Taal is een spelelement. Bijvoorbeeld: ‘Avoid Nasty Type’ voor ontwerpers als aanmoediging lastige lettertypes te mijden, voor vechtsporters lastige figuren.

Iedere insteek kan aanleiding zijn tot reflectie of filosoferen. Ook het maken zelf vind zijn wortels in mijn persoonlijke verleden. Waar ik hiervoor collages en assemblages fabriceerde met schaar en lijm, dus handmatig op papier of op linnen en hout als drager, zijn deze beelden digitaal vervaardigd. Printen is mogelijk.

Als het om exposeren van werk gaat is dat vooral online geweest. In totaal heb ik zo’n zeven keer een expositie gehad in de gebruikelijke omgevingen, maar dat is alweer lang geleden. Als je een bedrijf opbouwt op het gebied van communicatie kun je er geen kunstenaars praktijk naast ontwikkelen. Dat blijft in de marge.

Of dat laatste een probleem is blijft de vraag. Ik denk van niet. De kunstenaars die ik waardeer hebben meestal een beperkt aantal werken in hun oeuvre. De kunst lijdt aan overvloed, zoals alles in deze wereld. Jezelf beperken tot overzichtelijke productie voegt iets toe aan duurzaamheid, kwaliteit en intens genot.

Deze beperking is een luxe. Dat levert geen monetaire opbrengsten op, maar wel ruimte aan andere waarden als tijd en vrijheid. Het is ook een kwestie van hoe belangrijk je zaken als bekendheid en succes inschat. In mijn optiek secundair, omdat alles tijdelijk is. Wiens aandacht acht ik belangrijk? Jazeker, de jouwe.


Virtual (2)

The development of digital images and their environment goes hand in hand. If you look at the three-part series of ‘Maldoror Magazine’, self-published, you will recognize the abbreviated internet language of the newsgroups, a community that mainly communicated via text. Twitter didn’t exist yet.

Where the newsgroups still communicated with extensive texts, text use was increasingly abbreviated to what has come to be called SMS language, later Twitter language. Developments follow each other so quickly that keeping your finger on the pulse of the internet communities is recommended. Until you’re fed up.

Maldoror had three themes or ‘issues’. Newsgroups. Scuba divers and Wushu. It should be clear that I have a personal connection with the subjects. Language is a game element. For example: ‘Avoid Nasty Type’ for designers as an encouragement to avoid difficult fonts, for martial artists difficult figures.

Each approach can lead to reflection or philosophizing. The making itself also finds its roots in my personal past. Where I previously fabricated collages and assemblages with scissors and glue, so manually on paper or on linen and wood as a carrier, these images are digitally produced. Printing is possible.

When it comes to exhibiting work, it has mainly been online. In total I have had an exhibition about seven times in the usual environments, but that was a long time ago. If you build a business in the field of communication, you cannot develop an artist’s practice alongside it. That remains in the margin.

The question remains whether the latter is a problem. I do not think so. The artists I appreciate usually have a limited number of works in their oeuvre. Art suffers from abundance, like everything in this world. Limiting yourself to orderly production adds something to sustainability, quality and a more intense enjoyment.

This limitation is a luxury. It does not yield monetary benefits, but it does provide space for other values such as time and freedom. It is also a matter of how important you value things like fame and success. In my opinion secondary, because everything is temporary. Whose attention do I value? Yes, yours.


Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close