#196 Vlakte

De lijn en de punt, de kleuren zwart, wit en grijstinten, zijn de basismaterialen van het grafische beeld. Die technieken van het reproduceerbare waren ooit het uitgangspunt voor werk in oplage. Sinds digitalisering is daar een extra dimensie bijgekomen: recycling. Bewerkingsmogelijkheden: eindeloos.

Nieuwe beelden laten ontstaan uit oude is het metier van de grafische kunst. De voorloper van het digitale spectrum was de techniek van de kopie. Met een simpel kopieerapparaat kon je uit bestaande beelden gedeelten isoleren, vergroten en hergebruiken. Zo is uit een Italiaanse en Franse postzegel dit beeld ontstaan.

Een man en een vrouw lijken te denken aan elkaar, of gewaar te zijn van hun aanwezigheid. De plek waar dat plaatsvindt heet eenvoudigweg ‘land’. In deze versie is daar een constatering aan toegevoegd: ‘het verlangen om jezelf te zien is het verlangen om gezien te worden door een ander’. Tussen leven en dood.

De vogelvrijheid van een beeld is typerend voor ‘het kunstwerk in de eeuw van zijn technische reproduceerbaarheid’ – een boektitel van een werk van filosoof Walter Benjamin. Het grafische beeld zweeft door zijn representaties zonder vaste plek, vrij van betekenis of context. Als een nieuwsfoto met een variabel onderschrift.

Iedere toevoeging of verandering wijzigt het verhaal of de inhoud. Een grafische afbeelding die in de ene context fungeert als illustratie binnen een toegepast domein kan tegelijk of later verschijnen als een artistiek of filosofisch geladen beeld, met een volledig andere bedoeling, intentie of werking. Verbeelding is vrij.

De vrijheid van een beeld is relatief, bepaald door de situatie waarin ze verschijnt. In het geval van ‘het meisje en de man’, zo noem ik dit beeld nu voorlopig, ontstaan uit twee bronnen uit de filatelie die waarschijnlijk onbewust zijn van het gebruik van hun grafische tekens, reΓ―ncarneren zij stil maar voortdurend in mijn levensverhaal.


Plain

The line and the dot, the colors black, white and shades of gray, are the basic materials of the graphic image. Those techniques of the reproducible were once the starting point for work in editions. Since digitization, an extra dimension has been added: recycling. Editing possibilities are endless.

Creating new images from old ones is the craft of graphic art. The forerunner of the digital spectrum was the technique of copying. With a simple copy machine you could isolate, enlarge and reuse parts of existing images. This image originated from Italian and French stamps.

A man and a woman seem to be thinking of each other, or aware of their presence. The place where that takes place is simply called ‘land’. In this version, an observation has been added: ‘the desire to see yourself is the desire to be seen by someone else’. Between life and death.

The outlaw’s freedom of an image is typical of ‘the work of art in the age of its technical reproducibility’ – a book title of a work by philosopher Walter Benjamin. The graphic image floats through its representations without a fixed place, free of meaning or context. Like a news photo with a variable caption.

Every addition or variation changes the story or content. A graphic image that functions in one context as an illustration within an applied domain can appear at the same time or later as an artistically or philosophically charged image, with a completely different intent, meaning or effect. Imagination is free.

The freedom of an image is relative, determined by the situation in which it appears. In the case of ‘the girl and the man’, as I tentatively call this image, born of two philatelic sources who are probably unaware of the use of their graphic signs, they reincarnate silently but continuously in my life story.


Advertisement

14 thoughts on “#196 Vlakte

 1. Leon van Bokhorst February 26, 2023 — 6:03 pm

  🎈

 2. πŸ‘

 3. Ja, echt goed stuk. Mooi verbonden je talenten.

  1. πŸ‘‹πŸ˜€πŸ‘ Dankjewel Diana!

  1. Dankjewel Helga! πŸ‘‹πŸ˜€πŸ‘

 4. Sabine Verburg liked your post #196 Vlakte

  1. πŸ‘‹πŸ˜€πŸ‘ Dankjewel Sabine.

 5. Leuke stukken Huub! 😊😊

  1. πŸ‘‹πŸ˜€πŸ‘ Dankjewel Rosanne!

 6. Petra Maartense vind dit leuk.

  1. Dankjewel Petra πŸ‘‹πŸ˜€πŸ‘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close