#186 Tante Oma

Voor ‘Tante Oma’ was niks vanzelfsprekend. Alles kon een dubbele bodem bevatten. Deze middag was ‘Hatty’ gaan lunchen met een oude vriendin. Al haar vriendinnen waren van een zekere leeftijd, maar springlevend. Ze waren een netwerk. Esmeralda werd ‘de danseres’ genoemd, of kortweg ‘S’.

“Octavio, je kent hem wel, mijn protégé, heeft gisteren contact gehad met Fritz – de archivaris – waarin Fritz hem om hulp vroeg bij een project. Voordat hij verder kon gaan vertelde Octavio dat hij de vorige nacht vreemde dingen had meegemaakt met een jonge vrouw met de naam Maria. Ik zal zo wat details met je delen.”

“Octavio lijkt de controle over de dingen te hebben verloren, want hij was naar het hotel gekomen om te ontspannen. Nu lijkt het erop dat hij een nieuw mysterie moet oplossen. Ik geloof dat we hem een beetje moeten helpen, wat denk jij?” “S” nam een slok van haar Chardonnay en zei: “de quiche komt er aan Hatty, momentje”.

“Hmmm, je hebt nogal wat te stellen met die knul, als ik het goed begrepen heb en ondanks je observaties ben je niet veel opgeschoten met te ontdekken wat er aan de hand is en met wie we te maken hebben”. “Klopt” zei Tante Oma. “Wat er nu speelt kan zomaar in het verlengde liggen van wat er aan vooraf is gegaan”.

“Heb je er met Fritz over gesproken?” “Ja, hij is op de hoogte door de rapporten die hij van mij heeft gekregen, en ook omdat hij een mentor-traject heeft met Octavio”. “Heb je het tot nu toe aangezien?” “Het was een tijdje stil, maar hij wordt 24/7 in de gaten gehouden, vanmiddag heb ik een evaluatiegesprek met Afdeling Operaties.

“S’ verzonk in gepeins. “Je zegt niks meer” zei Tante Oma. S. glimlachte: “je kent me toch, als mobiele broedplaats laat ik mijn eitjes nooit onbeheerd. Voor mij is dit een kwestie van een mentaal plattegrond aanleggen, overal vanaf blijven en alleen heel goed kijken, met het geduld van een sluipschutter. Je krijgt maar één kans”.


Aunt Grandma

Nothing was self-evident for ‘Aunt Grandma’. Everything could contain a double bottom. This afternoon ‘Hatty’ had gone to lunch with an old friend. All her friends were of a certain age, but very much alive. They were a network. Esmeralda was called “the dancer,” or “S” for short.

“Octavio, you know him, my protégé, had contact with Fritz – the archivist – yesterday in which Fritz asked him for help with a project. Before he could continue, Octavio mentioned that he had experienced strange things the previous night with a young woman named Maria. I’ll share some details with you in a minute.”

“Octavio seems to have lost control of things as he had come to the hotel to relax. Now it seems he has a new mystery to solve. I think we should help him a little, what do you think?” “S” took a sip of her Chardonnay and said “the quiche is coming Hatty, just a minute”.

“Hmmm, you have quite a bit to deal with with the lad if I understand correctly and despite your observations you haven’t made much progress in finding out what is going on and who we are dealing with”. “That’s right,” said Aunt Grandma. “What is happening now may just be an extension of what preceded it”.

“Did you talk to Fritz about it?” “Yes, he is aware of the reports he has received from me, and also because he has a mentoring trajectory with Octavio”. “Have you considered it until now?” “It was quiet for a while, but he is monitored 24/7, this afternoon I have an evaluation interview with the Operations Department.

“S” sank into thought. “You don’t say anything anymore” said Aunt Grandma. S. smiled: “You know me, as a mobile incubator I never leave my eggs unattended. For me this is a matter of mentally drawing up a map, staying away from things, looking very closely, with the patience of a sniper. You only get one chance”.


10 thoughts on “#186 Tante Oma

  1. Petra Maartense vind dit leuk.

  2. Hahaha nou gezellig hoor de come back

  3. leuk en de foto’s 🤗

  4. miesmadeleine liked your post #186 Tante Oma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close