#154 Voortbrengsel

Uitkomst ener vermenigvuldiging, brouwsel, maaksel, opbrengst, resultaat, schepping, schepsel, vrucht. Creatuur, formatie, gewrocht, ooft, opbrengst, rendement, figuur, mens, nummer, persoon, kunstwerk, product, werk. Zie de baten, het gewin, de oogst, het profijt, de vangst, verdienste of winsten.

Voordelig aan dichtkunde is – het ritme van epiek, lyriek of poëzie, de maat der bekoring, mateloosheid in de aanbieding van schoonheid. Aanbidding van een hedendaags heldenepos vind plaats op TikTok, achter schermen van applicaties waar muzenzonen dichten in andere taal. Oetry, oetry, oetry, ternationaal.

De uitkomst ener vermenigvuldiging is meervoud, in het kwadraat, in enkelvoud, in tegenwoordige tijd, toekomst of voltooid verleden. De lezer leest, ziet uitkomst ener voortplanting – tot in het oneindige – en vraagt zich af of dit voortbrengsel van het multipliceren eensgelijks is of insgelijks. De minnezanger deelt dit, en dat, niet.

Ik ben de voortbrengselaar, jij ook. Wij brengen voort, onszelf en anderen, die ook leven, in onze en andermans tijd. Alles wat we voortbrengen noemen we kinderen. Het kind van de rekening. Als uitkomst van maaksels die ook kind genoemd willen worden. Schepsels die als rijpe vruchten op een fruitschaal, opgestapeld lachen.

Nog maar een regel, een vette regel, die de poëzie, de lyriek of de epiek besmeurd met levengevende aanwas. Het vet, vilt en de verf kleuren de horizon rood. De hele wereld ontbloot boven- en ondertanden in de meerderjarige lach op die fruitschaal. Verwekken, baren en dragen, het welig tierende schepsel van de teelt zwijgt nooit.

Ter afscheid van dit kleine verhaal, binnen het grote, overdrijf ik even niet meer. Als eencellige splits ik mijzelf in ‘ik en gij’. Opdat ik beter kan zien hoe jij als die ander een voortbrengsel bent van mij en van jouw verlangen. Met als uitkomst toekomst? Zie jij dit ook als mogelijke verdienste van deze vermenigvuldiging? Mooi.


Produce

Outcome of a multiplication, brew, work, yield, result, creation, creature, fruit. Creatures, formation, wrought, origin, yield, efficiency, figure, man, number, person, work of art, product, work. See the income, gain, harvest, profit, yield, catch, merit or profits.

Advantageous in the poets art is – the rhythm of epic, lyric or poetry, the measure of enchantment, the immoderation in the offering of beauty. Worship of a contemporary heroic epic takes place on TikTok, behind the scenes of applications where sons of muses write poems in other languages. Oetry, oetry, oetry, ternational.

The result of a multiplication is plural, squared, singular, present tense, future or past perfect. The reader reads, sees the outcome of a procreation — ad infinitum — and wonders whether this product of multiplying is like or dissimilar. The love singer shares this, and that, not.

I am the producer, so are you. We bring forth, ourselves and others, who also live, in our and others’ time. We call everything we produce children. The ones that pay the price. As an outcome of creations that also want to be called children. Creatures that laugh, like ripe fruits piled on a fruit bowl.

Just one more line, a bold line, smearing poetry, lyricism or epic with life-giving growth. The grease, felt and paint color the horizon red. The whole world bares upper and lower teeth in the age-old smile on that fruit bowl. Beget, give birth and bear, the rampant creature of cultivation is never silent.

Farewell to this small story, within the big one, I will not exaggerate for a while. As a single-celled person I split myself into ‘I and the thou’. So that I can better see how you as the other are a product of my and of your desire. With the result of a future? Do you also see this as a merit of this multiplication? Nice.


Advertisement

14 thoughts on “#154 Voortbrengsel

  1. Stan Lenssen liked your post #154 Voortbrengsel

  2. Yves Broeckx liked your post #154 Voortbrengsel.

  3. Sabine Verburg liked your post #154 Voortbrengsel.

  4. kas oosterhuis @KasOosterhuis vind dit leuk.

  5. 😊👌🏻

  6. miesmadeleine liked your post #154 Voortbrengsel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close