#146 Speelruimte

Vrijheid is gewoon een ander woord voor ‘niets meer te verliezen’. Niets, ‘bedoel niet niets’, schat, als het niet gratis is, nee nee. Ja, je goed voelen was gemakkelijk, Heer, toen hij de blues zong. Je weet dat je goed voelen goed genoeg was voor mij. Goed genoeg voor mij en mijn Bobby McGee.

Inderdaad. Vrijheid is gewoon een ander woord voor ‘niets meer te verliezen’ – zong Janis Joplin in 1969. Eén van die nummers die het woord ‘vrijheid’ een betekenis gaven in mijn jeugdjaren. Vijftig jaar eerder besloot kunstenaar Marcel Duchamp dat vrijheid betekent ‘het leven niet complexer maken dan nodig’.

Dat laatste wil zoveel zeggen als dat trouwen, kinderen krijgen, een huis en een hypotheek, werk en overige verplichtingen vragen om verantwoordelijkheid te nemen. Als je dat van harte kunt doen is er niets aan de hand. Heb je echter het gevoel dat onvrijheid daarmee de boventoon voert dan heb je een probleem.

Toegegeven, ik zou niet willen ruilen met de jeugd van tegenwoordig. Leven en werk speelt zich af in een stroomversnelling die stress, ziekte en burn-out in de hand werkt. Hou deze zin nog even op je netvlies: ‘Vrijheid is gewoon een ander woord voor ‘niets meer te verliezen’. Je goed voelen is goed genoeg voor mij.

Twintig jaar geleden las ik een dun boekje van Steven Harrison ‘Doe Niets’. Die laatste uitspraak kwam uit de zin: ‘als niets helpt, doe niets’. Het is een pleidooi voor ‘minderen’ en ‘simplificeren’. Het leven minder complex maken. Hoe doe je dat? Volgens Harrison door te leven volgens het motto ‘genoeg is genoeg’.

Is ‘genoeg’ een recept voor overvloed of passief inkomen? Nee. Het is simpelweg ‘genoeg’. Wat is genoeg? Nog eenvoudiger, wat voor jou genoeg is – want de prijs die je betaald voor dat ‘genoeg’ betaal je met ‘speelruimte’. Klopt, speelruimte is synoniem voor ‘vrijheid’ – een ander woord voor ‘geen belangen meer hebben’.


Leeway

Freedom’s just another word for “nothin’ left to lose”. Nothin’, don’t mean nothin’, honey, if it ain’t free, no no. Yes, feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. You know feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee.

Indeed. Freedom is just another word for ‘nothing left to lose’ – Janis Joplin sang in 1969. One of those songs that gave meaning to the word ‘freedom’ in my childhood years. Fifty years earlier, artist Marcel Duchamp decided that freedom means ‘not making life more complex than necessary’.

The latter means as much as that getting married, having children, a house and a mortgage, work and other obligations require taking responsibility. If you can do that wholeheartedly, there is nothing to worry about. However, if you have the feeling that lack of freedom predominates, then you have a problem.

Admittedly, I wouldn’t want to trade places with today’s youth. Life and work take place in an acceleration that promotes stress, illness and burnout. Keep this sentence in your mind for a moment: ‘Freedom is just another word for ‘nothing left to lose’. Feeling good is good enough for me.

Twenty years ago I read a thin book by Steven Harrison ‘Do Nothing’. That last statement came from the sentence: ‘if nothing helps, do nothing’. It is a plea for ‘reducing’ and ‘simplifying’. Making life less complex. How do you do that? According to Harrison, by living by the motto “enough is enough.”

Is “enough” a recipe for abundance or passive income? No. It is simply ‘enough’. What’s enough? Even simpler, what is enough for you – because the price you pay for that ‘enough’ you pay with ‘leeway’. That’s right, leeway is synonymous with ‘freedom’ – another word for ‘having no more interests’.


Advertisement

19 thoughts on “#146 Speelruimte

 1. Leon van Bokhorst November 17, 2022 — 5:49 am

  Hmmm 🤔 hmm.
  Mooi denkertje.

 2. 😊👌🏻

 3. 👍 Intrigerend stuk weer.

 4. Tja, 🤫heeft deze maatschappij wel ooit genoeg vraag ik mij af?

 5. Na Marcel Duchamp had ik een urinoir verwacht. Maar vrijheid is natuurlijk ook gewoon dat durven denken.

  1. Inderdaad Stan, ‘die gedanken sind frei’… 😉

 6. Vrijheid is ook niets moeten en alleen werk doen wat je leuk vind 😀

  1. Inderdaad, scheelt wel in welke situatie je zit…

 7. Sabine Verburg liked your post #146 Speelruimte.

 8. Wat een tof stuk. Gelijk het nummer in mijn hoofd.

 9. josephineblom liked your post #146 Speelruimte.

 10. waba48 liked your post #146 Speelruimte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close