#127 Gewoon Veres

In ‘And Venus was her name’ poogt sportjournalist Leo Oldenburger het verhaal van Mariska Veres, ‘de eerste echte zanggodin van Nederland’, te vertellen. Dat hij daar beperkt in slaagt is tragisch, dit boek leek een belofte. Heeft de auteur zich vergist in de reikwijdte van het biografisch genre?

De biografie als categorie heeft als valkuil de gedachte dat je door het leven van de persoon te kennen iets kunt begrijpen van de betekenis van dat leven en werk. Vaak gaat het om een vergaarbak van weetjes, feiten en gebeurtenissen die niets van doen hebben met het echte leven van het onderwerp. Veel afleiding dus.

Wat dat betreft is het veelzeggend dat twee van de belangrijkste mensen uit het leven van Mariska Veres – André Van Geldorp en Robbie van Leeuwen – beiden weigerden mee te werken. Niet onterecht, er zit een zekere slordigheid in dit boek, zinnen worden herhaald in dezelfde alinea of te vaak gebruikt binnen hoofdstukken.

Bij dat laatste gaat het om ‘de vorm’ die storend is. Bij deze werkwijze raakt dit echter ook de inhoud. Onwillekeurig vraag ik mij als lezer af of dit iets te maken heeft met het metier van Oldenburger – de sportjournalistiek. Het ‘snelle nieuws’ vraagt een andere geestesgesteldheid dan de diepgang van een ‘echte’ biografie.

Op zich is de intentie om een eerbetoon aan Mariska Veres en Shocking Blue neer te zetten lovenswaardig. Het klopt dat bewustzijn van Nederlands erfgoed op het gebied van popmuziek veel te snel verdwijnt. Wat daarbij vergeten wordt is dat dit onderdeel is van jeugdcultuur. Vergankelijkheid als verdienmodel. Eeuwig tijdelijk.

De positie van waaruit ik dit boek lees helpt ook al niet – bij een flink aantal van de genoemde feiten was ik aanwezig, als ooggetuige. De weetjes ken ik ook uit de wandelgangen van de digitale fanclub geledingen, wereldwijd. Voor iemand die deze geschiedenis kent is er weinig nieuws in dit boek te vinden. Dat is jammer.

Is ‘And Venus was her name’ rijp voor de Slegte? In ‘Shocking Blue, het idee dat er achter zat‘ leg ik het verschil uit tussen ‘mens en mythe’. Waar ‘bekendheid, sterrendom en legende’ over gaan. Wat voor boodschap heeft de nieuwe generatie aan dit boek, behalve een verzameling trivialiteiten? Ach, je weet het maar nooit.

: And Venus was her name
: Leo Oldenburger
: Gorcum, Koninklijke Van
: ISBN : 9789023259237
: Nederlands
: Paperback
: 176
: november 2022
: 209 x 140 x 13 mm.
: Muziekgeschiedenis


Just Veres

In ‘And Venus was her name’ sports journalist Leo Oldenburger tries to tell the story of Mariska Veres, ‘the first real singing goddess in the Netherlands’. It is tragic that he only succeeds in doing so to a limited extent, this book seemed to be a promise. Was the author mistaken in the scope of the biographical genre?

The pitfall of biography as a category is the idea that by knowing the person’s life you can understand something of the meaning of that life and work. It is often a repository of tidbits, facts and events that have nothing to do with the subject’s real life. So a lot of distraction.

In that regard, it is significant that two of the most important people in Mariska Veres’ life – André Van Geldorp and Robbie van Leeuwen – both refused to cooperate. Not unjustly, there is a certain sloppiness in this book, sentences are repeated in the same paragraph or used too often within chapters.

With the latter it is about ‘the form’ that is disturbing. However, this method also affects the content. As a reader, I involuntarily wonder whether this has anything to do with Oldenburger’s metier – sports journalism. The “fast news” demands a different mindset than the depth of a “real” biography.

In itself, the intention to put down a tribute to Mariska Veres and Shocking Blue is commendable. It is true that awareness of Dutch heritage in the field of pop music is disappearing far too quickly. What is also forgotten is that this is part of youth culture. Transience as a revenue model. Eternally temporary.

The position from which I read this book doesn’t help either – I was present as an eyewitness for quite a few of the facts mentioned. I also know the facts from the corridors of the digital fan club sections, worldwide. For someone who knows this history, there is little new in this book. That’s too bad.

Is ‘And Venus was her name’ ready for the second hand bookshop? In ‘Shocking Blue, the idea behind it‘ I explain the difference between ‘human and myth’. What ‘fame, stardom and legend’ are all about. What message does this book have for the new generation, other than a collection of trivialities? Oh, you never know.

: And Venus was her name
: Leo Oldenburger
: Gorcum, Koninklijke Van
: ISBN : 9789023259237
: Dutch
: Paperback
: 176
: november 2022
: 209 x 140 x 13 mm.
: Muziekgeschiedenis


Advertisement

4 thoughts on “#127 Gewoon Veres

  1. Mooie Haagse geschiedenis. Begrijp dat je een poosje voortrekker was in het fandom. Leuk verhaal daarover. Met Mariska ging het de laatste jaren voor haar dood toch al echt niet zo goed meer.

  2. @Jeroen Dat laatste klopt niet helemaal. Pas drie weken voor haar dood kreeg ze de diagnose. Daarvoor had ze juist vaak opgetreden, o.a. met de Margriet Eshuijs Band. Maar ja wat weten we nu echt? Alleen André Van Geldorp, haar man, kent de precieze feiten.

  3. Het boek is jammer genoeg niet heel goed bevallen zie ik?

  4. @rosanne Wellicht teveel voorkennis. Helaas. Jammer inderdaad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close