#124 Rituelen

Het leven bestaat uit een reeks grotere en kleine rituelen, ook wel transities of transformaties genoemd. Een ritueel is een verhaal dat hoort bij de overgang van de ene situatie naar een andere. Verandering heeft een begin, een midden en een eind. Ik kook een gerecht, serveer de maaltijd, daarna eten we samen.

Al deze stappen blijven overzichtelijk dankzij de menselijke maat. Eerst is er het koken, daarna het serveren en pas daarna het eten. Zo kan ik van iedere stap genieten. Iedere stap is op deze manier een ervaring. Het is niet alleen het eten dat mijn maag vult. Ik raak ook verstild door de ervaring en de handelingen zelf.

De vervulling die een ritueel in het leven brengt heeft zo betekenis. Dankzij de aandacht waarmee je dingen doet – of het nu koken is, serveren, eten, of iets anders – krijgt de handeling gewicht. Gewicht in de zin van de moeite van het ervaren waard. Aandacht toont respect voor intense beleving van het bestaan.

De intensiteit waarover ik hier spreek heet levenskunst. Om de metafoor van de maaltijd indachtig te blijven – het bewust in de praktijk brengen van de kunst van opmerkzaam, voorzichtig, oplettend en behoedzaam leven en handelen – toont zich onder andere in wat tafeldekking heet. Dat lijkt een archaïsch gebruik.

Het gebruik van het dekken van een tafel, dat begint met het plaatsen van een tafellaken waarop vervolgens servies en bestek wordt neergezet, ken ik sinds mijn vroege jeugd waarin dat ritueel gebruikelijk was. Daarom herkende ik die handeling ook bij een bevriende kunstenaar, die zelfs in zijn atelier hiervoor de tijd nam.

Zo’n toonbeeld van omgangsvormen kom je ook tegen in restaurants. Wat niet wil zeggen dat het volledige palet van een aandachtige praktijk daar beoefend wordt. Sterker, ook ik maak mij schuldig aan onopmerkzaam, onvoorzichtig, onoplettend en onbehoedzaam leven en handelen. Alles is vergankelijk, aandacht overstijgt dat.


Rituals

Life consists of a series of larger and smaller rituals, also called transitions or transformations. A ritual is a story associated with the transition from one situation to another. Change has a beginning, a middle and an end. I cook a dish, serve the meal, then we eat together.

All these steps remain clear thanks to the human dimension. First there is the cooking, then the serving and only then the food. So I can enjoy every step. In this way, every step is an experience. It’s not just the food that fills my stomach. I also become stilled by the experience and the actions themselves.

The fulfillment that a ritual brings in life has so much meaning. The attention with which you do things – whether it’s cooking, serving, eating, or anything else – gives the action weight. Weight in the sense of worth experiencing. Attention shows respect for intense experience of existence.

The intensity I am talking about here is called the art of living. To keep in mind the metaphor of the meal – the conscious practice of the art of mindful, careful, attentive and cautious living and acting – shows itself, among other things, in what is called table setting. That seems like an archaic custom.

The practice of setting a table, which starts with placing a tablecloth on which crockery and cutlery are then put down, I have known since my early childhood in which this ritual was common. That is why I also recognized this action in an artist friend, who even took the time to do this in his studio.

You also encounter such an example of manners in restaurants. Which is not to say that the full palette of mindful practice is practiced there. In fact, I too am guilty of inattentive, careless, unobservant and uncautious living and acting. Everything is impermanent, attention transcends that.


Advertisement

7 thoughts on “#124 Rituelen

  1. Leon van Bokhorst September 19, 2022 — 6:06 am

    Mooi zacht.

  2. Hahaha wat een schattige foto’s erbij! Ook van het atelier. Fijn erg fijn stuk voor een goed begin van de dag.

  3. ja helemaal mee eens. mooie foto’s van jullie 😍

  4. Elke dag een beschouwing van Huub Koch, ook dat is een ritueel 🙂

  5. Mooi verhaal en leuke foto van jou in de kinderstoel en je ouders!

  6. 😊👌🏻

  7. @stanlenssen Oeps, zomaar de spijker op de kop 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close