#121 Keuzes

Jezelf meemaken vanuit een andere hoek – in een andere rol – is verfrissend. Door een nieuw perspectief op het leven maak je uiteindelijk andere keuzes. Of worden er andere keuzes voor je gemaakt door het leven. Daardoor komen zaken als keuzevrijheid en keuzestress in een ander daglicht te staan.

5 jaar terug zag ik mezelf en m’n gezelschap op een warmtescan in een museum. Zo’n beeld kun je niet uitdraaien of bewaren, behalve als je het zelf fotografeert. Waarvan acte. Het origineel is zelfs iets groter. Als visueel geschoolde wil je zo’n buitenkans niet voorbij laten gaan. Ik koos er dus voor deze foto te maken.

Ik had er ook voor kunnen kiezen de foto niet te maken. De meeste bezoekers van het museum maken deze keuze. Je komt dit soort beelden daardoor weinig tegen, behalve op de markt van woningisolatie. Tegenwoordig geen luxe. Goed, maar wat zegt deze foto nu? Behalve het klaarblijkelijke feit dat dit moment is vastgelegd.

Ik zet er een andere foto naast. Het uitzicht uit het raam van mijn woonkamer aan het einde van een zomerse dag. Sinds Susan Sontag het boek ‘Over fotografie’ schreef, dat samen met ‘Le Chambre Claire’ van Roland Barthes meesterwerken over dit onderwerp zijn, kan ik er niet meer omheen. Een foto is vooral ‘bewijs’.

Het bewijs waarvan een foto de documentatie is luidt als volgt: wat je hier ziet heeft bestaan. Dat is een andere bewijslast zoals die sinds de opkomst van social media als Instagram usance is, namelijk: ik ben bij deze gebeurtenis aanwezig geweest. Het moment, en de artistieke kwaliteit van de foto, doet er nu niet meer toe.

‘Over fotografie’ verscheen in 1977. In 1826 werd de eerste foto gemaakt door Niépce. Sinds die tijd heeft het medium en het fenomeen een stempel gedrukt op onze cultuur. De fotografie is de spiegel geworden waarin we dagelijks op zoek zijn naar onszelf. Een onmogelijke keuze. Het bewijs zegt nl. ‘dit bestaat niet meer’.


Choices

Experiencing yourself from a different angle – in a different role – is refreshing. With a new perspective on life, you end up making different choices. Or other choices are made for you by life. This puts matters such as freedom of choice and choice stress in a different light.

5 years ago I saw myself and my company on a heat scan in a museum. You cannot print or save such an image, unless you photograph it yourself. of which act. The original is even slightly larger. As a visually trained person, you don’t want to pass up such an opportunity. So I chose to take this photo.

I could have chosen not to take the photo. Most visitors to the museum make this choice. You therefore rarely come across these types of images, except in the home insulation market. Not a luxury these days. Okay, but what does this photo say? Except for the apparent fact that this moment was captured.

I’ll put another photo next to it. The view from my living room window at the end of a summer’s day. Ever since Susan Sontag wrote the book On Photography, which together with Roland Barthes’ Le Chambre Claire are masterpieces on the subject, I can no longer ignore it. A photo is mainly ‘proof’.

The proof of which a photo is the documentation is as follows: what you see here existed. By the way, that is another kind of burden of proof since the rise of social media such as Instagram, namely: I was present at this event. The moment, and the artistic quality of the photo, doesn’t matter anymore.

‘About photography’ appeared in 1977. In 1826 the first photo was taken by Niépce. Since that time, the medium and the phenomenon have left their mark on our culture. Photography has become the mirror in which we look for ourselves every day. An impossible choice. The proof says that ‘this no longer exists’.


Advertisement

3 thoughts on “#121 Keuzes

  1. mooi die foto’s Huub😍

  2. Mooi Huub dank weer.

  3. Goedemorgen goedemorgen Kochie dank voor het mooie begin van de dag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close