#118 Betekenis

Hoe ik de wereld waarneem heeft vaak met beeldvorming te maken. Als communicatie deskundige probeer je invloed uit te oefenen op imago en reputatie. Of je daar werkelijk in slaagt blijft de vraag. De hedendaagse consument is niet alleen mondiger, maar begrijpt ook beter wat echt is.

Indruk maken ligt subtiel. Je zou denken dat vooral ‘ondernemende mensen’- die belang hebben bij positieve projecties – zich actief bezighouden met ‘perceptie’. Echter, een beetje ambitieuze werknemer kan hier ook niet omheen. Sterker, iedere baby dient zijn moeder te verblijden, bij afwijzing ervaart het kind doodsangst.

Doodsangst kan fundamenteel onderdeel zijn van de opbouw van mijn identiteit. Om dit te overleven kan ik – in eerste instantie – niets anders doen dan behagen. Als kind ben je zo afhankelijk van de buitenwereld dat je geen keuze hebt. Het is lief-zijn of kreperen. Als je volwassen bent kun je ‘plezieren’ ter discussie stellen.

Het is tegen die tijd wel de vraag of hier nog over te praten valt. Een kwestie van veiligheid. Voel je je geborgen genoeg in jezelf om op zijn minst het masker dat je draagt – de persona – op en af te kunnen zetten. ‘Mijn persoonlijkheid’ functioneel in te zetten indien nodig. De mate waarin je dat kunt bepaalt je onafhankelijkheid.

Niets staat vast, alles moet veranderen, zo is het leven. Om eerlijk te zijn: er zijn geen regels of voorschriften. Het geheim van een duurzame existentie is een kwestie van manieren. Een manier om je te gedragen, om correct en fatsoenlijk te handelen. Eenmaal geleerd geeft het je toegang tot iedere invloedssfeer. Als je wil.

In deze zin is het leven een spel. Vaak een serieus spel. Tegenwoordig ook een zaak van imagobeheer – als het gaat om sociale media en dating. Het kan zelfs artistieke vormen aannemen. Een dans tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid. Dat laatste kan in sommige situaties zelfs je leven redden. Niks mis mee.


Meaning

How I perceive the world often has to do with imaging. As a communication expert you try to influence image and reputation. Whether you really succeed in doing so remains to be seen. Today’s consumer is not only more assertive, but also understands what is real better.

Making an impression is subtle. You would think that especially ‘enterprising people’ – who have an interest in positive projections – are actively involved in ‘perception’. However, a slightly ambitious employee cannot ignore this either. In fact, every baby should please its mother, if rejected the child experiences acute fear of death.

Fear of death can be a fundamental part of building my identity. To survive this, I can – at first – do nothing but please. As a child you are so dependent on the outside world that you have no choice. It’s ‘to be loved’ or ‘to die’. When you’re an adult, you may have doubts about liking.

The question is whether this can still be discussed at that time. A matter of safety. Do you feel secure enough in yourself to at least be able to put on and take off the mask you are wearing – the persona. ‘My personality’ can be used functionally if necessary. The extent to which you can do that determines your independence.

Nothing is fixed, everything has to change, that’s life. To be honest, there are no rules or regulations. The secret of lasting existence is a matter of manners. A way to behave, to act correctly and decently. Once learned, it gives you access to every sphere of influence. If you want.

In this sense, life is a game. Often a ‘serious game’. Nowadays also a matter of image management – ​​when it comes to social media and dating. It can even take artistic forms. A dance between visibility and invisibility. The latter can even save your life in some situations. Nothing wrong with that.


Advertisement

4 thoughts on “#118 Betekenis

  1. Leon van Bokhorst September 13, 2022 — 7:03 am

    Diepst.

  2. 👍👍👍

  3. Sabine Verburg liked your post #118 Betekenis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close