#115 Vroege herfst

Het is een vroege herfst, die me doet denken aan een eerdere herfst. Check het weerbericht en de temperatuur in de ochtend. Dan weet ik wat me te wachten staat. Ook handig meerdaags. Ik heb hiervoor ook alleen geleefd. Ik kan dat, anderen niet. Als het ergste verdriet en gemis voorbij is, leef ik en woon ik hier gewoon weer alleen. En pak de nieuwe draad weer op…

Eén keer per week gezichtsharen, oorharen en neusharen bijknippen. Wordt het me allemaal iets teveel, dan maak ik een daglijstje met To-Do-dingen, dat geeft overzicht en rust. Wat ik de ene dag niet afkrijg doe ik de volgende dag. Ik vergeet niet aardige dingen over iemand anders op te merken. Vaak complimenten geven.

Ik blijf genieten in het hier en nu. Vertrouwen is ook voldoende rust en pauzes nemen, tussendoor na elke activiteit. Positief blijven denken. Geen discussies.

En maar doorgaan is oude stijl. Een paar keer per dag 5 minuten met mijn ogen dicht is een nieuwe stijl van ontspannen. Iedere dag 1 ding doen (huishoudelijke activiteit, was, stofzuigen, schoonmaken) zorgt voor regelmaat en een opgeruimd huis. Huishoudelijke zaken die herhaald worden kan ik ook inplannen. Handig.

Haal een paar keer diep adem en adem dan langzaam uit om mezelf energetisch wakker te maken en oude patronen los te laten. In tijden van stress houd ik vaak onbewust mijn adem in. Zoals ik weet is mijn ademhaling essentieel om lichaam, ziel en geest, mijn hele leven, van zuurstof te voorzien. Kan ik ook inplannen.

Schrijf een briefje waarin ik mezelf herinner aan het belang te voorzien in een diepe en regelmatige ademhaling. Meer handige tips heb jij niet nagelaten. Waarschijnlijk vertelt deze focus meer over jou dan over mij. Hoewel, nu anderhalf jaar rookvrij. Er zijn van die keuzes in het leven die je alleen zelf kunt maken. Zoals gezond leven.

Bij een eerdere herfst duurde de overgang van warmte naar kou en regen langer. Dat maakt me nu niet uit. Langdurige hitte put uit, als je er niet tegen kunt zoals ik. Er zit iets van leegte in de lucht. Wandelen in de leegte is een oeroud ritueel. Zalige regen, inderdaad. Zalige leegte in een vroege straat tijdens een vroege herfst. Nu.


Early autumn

It is an early fall, which reminds me of an earlier fall. Check the weather forecast and temperature in the morning. Then I know what to expect. Also useful for several days. I have also lived alone before this. I can do that, others can’t. When the worst sadness and loss is over, I’ll live and just live here alone again. And pick up the new thread…

Trim facial hair, ear hair and nose hair once a week. If it all becomes a bit too much for me, I make a daily list of To-Do things, which gives an overview and peace of mind. What I don’t get done one day, I do the next. I don’t forget to say nice things about someone else. Compliment often.

I continue to enjoy the here and now. Confidence is also about taking adequate rest and breaks, in between after any activity. Keep thinking positive. No discussions.

And going on is old style. 5 minutes with my eyes closed a few times a day is a new style of relaxing. Doing 1 thing every day (household activity, laundry, vacuuming, cleaning) ensures regularity and a tidy house. I can also schedule household matters that are repeated. Useful.

Take a few deep breaths and then exhale slowly to awaken myself energetically and let go of old patterns. In times of stress I often unconsciously hold my breath. As I know, my breathing is essential to oxygenate my body, soul and spirit, my whole life. I can also schedule.

Write a note reminding myself of the importance of providing deep and regular breathing. You have not left out more useful tips. Probably this focus says more about you than it does about me. Although, smoke free for a year and a half now. There are those choices in life that only I can make. Like healthy living.

In an earlier autumn, the transition from heat to cold and rain took longer. I don’t care now. Prolonged heat wears you out if you can’t stand it like me. There is something of emptiness in the air. Walking in the void is an ancient ritual. Blissful rain, indeed. Blissful emptiness in an early street during an early fall. Now.


Advertisement

9 thoughts on “#115 Vroege herfst

 1. Grote schoonheid Huub !!!

 2. Mooi vertelt👍

 3. Henk-Jan Winkeldermaat September 10, 2022 — 9:58 am

  Deze ga ik vaker lezen, thanks!

 4. Zacht treurig 🙏 pareltje.

 5. Sabine Verburg liked your post #115 Vroege herfst.

 6. Gewoon mooi, gewoon gevoelig. Dankjewel Huub voor je open hart.

 7. Nu tijd om te lezen. Mooi Huub!

 8. Yves Broeckx liked your post #115 Vroege herfst.

 9. Sweet&nicethings December 8, 2022 — 1:50 pm

  Sweet& nice things liked your post #115 Vroege herfst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close