#85 Lof der Nutteloosheid

Sinds jaar en dag heb ik de gewoonte om tijdens mijn reizen in het buitenland objecten te verzamelen die voor de meeste mensen niets zijn dan rommel. Zo scheur ik drukwerk, affiches en annonces van muren of aanplakplekken om deze fragmenten daarna op te bergen in mijn koffer. Thuis verdwijnen zulke waardevolle parafernalia – waaronder ook boekillustraties, krantenknipsels en tijdschriften – in mijn archief tot ze op een dag te gebruiken zijn binnen een collage of assemblage. Vaak zoekt zo’n voorwerp een eigen plek.

Een plek vinden binnen een nieuwe of bestaande constellatie is mogelijk als de daartoe benodigde ruimte aanwezig is. Zoals met alles in dit ondermaanse vraagt dit tijd. Als de tijd nog niet rijp is blijft het werk onaf, wordt er zelfs geen begin mee gemaakt. Als we er van afzien deze situatie te bestempelen als ‘probleem’ kunnen we er vrede mee vinden dat dit soort gebeurtenissen behoren tot wat ‘een proces’ heet. Geen plek vinden is dan geen definitief feit, maar een voorlopige kwestie. Zolang je open blijft voor verrassingen komen ze ook. Al is het twintig jaar later.

60 jaar geleden vond ik een flesje met een azuurblauwe vloeistof op straat. Het bleek een monsterflesje met aftershave van het merk Aqua Velva van Williams. Mijn vader heeft dit merk vanaf dat moment voor de rest van zijn leven gebruikt. Dertig jaar later vond ik in een schoenendoos in de kelder van mijn ouderlijk huis twee originele flesjes. Ze pasten naadloos in een project over ‘terugvoerende objecten’. Terugvoerende objecten zijn spullen die de verbeelding in werking zetten en de beschouwer naar plekken brengen die je niet had verwacht. Veelal uit je jeugd. Naar herinneringen die ver zijn weggezakt. Bij dit project was het de bedoeling een ingreep te doen in het origineel. Reflecterend op de betekenis van After Shave besloot ik de E in een U te veranderen. Zo vond het flesje zijn plek.

Begin 2000 ging de reis door Italië. Van Rome via Siena en Florence naar Venetië. In die laatste stad ben ik daarna nog vele malen geweest. Tijdens deze reis was er geen Biënnale. Je kon echter wel over het terrein wandelen en de lege paviljoens bezoeken. Wellicht waren deze ruimtes in hun grenzeloze leegte mooier dan ooit. Op de een of andere manier schiep de verlatenheid die er van de gebouwen uitstraalde een gevoel van vergankelijkheid die mij als bezoeker diep raakte. Bij het Duitse paviljoen waren de ruiten ingegooid. De ramen die nog intact waren toonden een digitale structuur waarbij de tekening in zwarte en groene kleuren was opgezet. Ook de scherven op de grond voor het gebouw bezaten deze decoraties. Ter plekke besloot ik om hier een zakje van mee te nemen. Uiteindelijk belanden de scherven in een schoenendoos in mijn archief. Zie de foto bovenaan de pagina. Wat ik er mee ga doen is nog steeds niet duidelijk. Alleen het genot is voldoende.


box

Praise of Uselessness

For many years I have been in the habit of collecting objects during my travels abroad that are nothing but junk to most people. For example, I tear printed matter, posters and announcements from walls or billboards and then store these fragments in my suitcase. At home, such valuable paraphernalia – including book illustrations, newspaper clippings and magazines – disappear into my archive until one day they can be used in a collage or assemblage. Such an object often seeks its own place.

Finding a place within a new or existing constellation is possible if the necessary space is available. As with everything in this sublunary, this takes time. If the time is not yet right, the work remains unfinished, not even begun. If we refrain from labeling this situation as a ‘problem’, we can accept that these kinds of events belong to what is called ‘a process’. Not finding a place is then not a definitive fact, but a provisional issue. As long as you stay open to surprises, they will come. Even if it is twenty years later.

60 years ago I found a bottle with an azure blue liquid on the street. It turned out to be a sample bottle with aftershave from Williams’ Aqua Velva brand. My father has used this brand from then on for the rest of his life. Thirty years later I found two original bottles in a shoebox in the basement of my parents’ house. They fit seamlessly into a project about ‘returning objects’. Returning objects are things that activate the imagination and take the viewer to places you had not expected. Mostly from your childhood. To memories that have sunk far away. The aim of this project was to intervene in the original. Reflecting on the meaning of After Shave, I decided to turn the E into a U. That’s how the bottle found its place.

At the beginning of 2000 the trip went through Italy. From Rome via Siena and Florence to Venice. I have been to that last city many times since then. There was no Biennale during this trip. You could, however, walk the grounds and visit the empty pavilions. Perhaps these spaces were more beautiful than ever in their boundless emptiness. Somehow the desolation that radiated from the buildings created a sense of transience that touched me deeply as a visitor. The windows of the German pavilion were smashed. The windows that were still intact showed a digital structure in which the drawing was set up in black and green colors. The shards on the ground in front of the building also had these decorations. On the spot I decided to take a bag of this with me. Eventually the shards end up in a shoebox in my archive. See the photo at the top of the page. It’s still unclear what I’m going to do with it. Only the pleasure is enough.


2 thoughts on “#85 Lof der Nutteloosheid

  1. Aqua Vulva? Hahaha. Kostelijk.
    Prachtig verhaal Huub. Zet me aan het denken. Het als proces zien… niet als feit of probleem. Mooi thema.

  2. @Henk-Jan
    Zorgt voor meer ontspanning
    Net als Bluetooth op de douche-radio. 😀👍
    #514

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close