#82 De dans van vorm en vormloos

Afgelopen maand kreeg ik driemaal de kans om op verschillende vrijdagen te genieten van het uitzicht op één van de meest beeldbepalende gebouwen uit mijn jeugd. In de schaduw van dit gebouw ben ik geboren. Hoewel het visuele aspect veel gewicht in de schaal legt mag ik het auditieve niet vergeten. Rond tien uur liet de klok zich horen en om twaalf uur zelfs langere tijd. Een geluid dat mij bekend is en oeroud lijkt. Hoeveel generaties kennen deze klank?

Waarneming en werkelijkheid verwijzen vaak naar herinneringen en observaties uit een verleden. Het geheugen wordt aangeraakt door zintuiglijke impulsen en vindt zo herkenning. Ooit logeerde ik in een hotel in Venetië dat gelegen was tussen drie klokkentorens. Het geluid van die klokken herinnerde mij meermalen per dag aan het geluid van de klokken uit mijn jeugd.

Vele jaren later kreeg ik een schoonmoeder die een telg was uit een beroemd geslacht van klokkenmakers uit het Noorden van het land. Honderden, zo niet duizenden klokkentorens – in binnen en buitenland – werden van klank voorzien door deze familie. In deze tijd, waarin meer torens worden afgebroken dan gebouwd, mag duidelijk zijn dat met de vorm ook het geluid verdwijnt.

610 jaar geleden werd de eerste steen gelegd van de Laurenskerk. Als je er van uitgaat dat een generatie in de Westerse wereld 30 jaar omvat is het mogelijk dat 21 generaties het geluid van de klokken kennen. Toch is dat niet het geval. In 1960 werden de luidklokken vervangen, wat wil zeggen dat de huidige klank niet meer dezelfde is als van voor 1940. Verschijnen en verdwijnen. Bijna onopgemerkt.

Het valt me de laatste tijd vaker op. Verschijnselen die met de tijd anders blijken of in elkaar steken dan ik gedacht of begrepen had. Een boek. De geluiden van de stad waar ik geboren ben. Relaties. Hoe scherp, helder en juist heb ik dat ooit waargenomen? Was die constatering volledig of fragmentarisch. Wat is de betekenis van gedachten en herinneringen? Zijn het witte wolken die voorbijdrijven in de blauwe lucht? Ja, het zijn woorden – vormen die wegwaaien in de wind.


The dance of form and formless

Last month I got three times the chance to enjoy the view of one of the most iconic buildings of my childhood on different Fridays. I was born in the shadow of this building. Although the visual aspect carries a lot of weight, I must not forget the auditory. Around ten o’clock the bells sounded and at twelve o’clock even longer. A sound that is familiar to me and seems ancient. How many generations know this sound?

Perception and reality often refer to memories and observations from a past. The memory is touched by sensory impulses and thus finds recognition. I once stayed in a hotel in Venice that was located between three bell towers. The sound of those bells reminded me several times a day of the sound of the bells of my childhood.

Many years later I had a mother-in-law who was a descendant of a famous lineage of clockmakers from the north of the country. Hundreds, if not thousands of bell towers – at home and abroad – were sounded by this family. In this day and age, when more towers are being demolished than built, it is clear that the sound disappears with the form.

The first stone of the Laurenskerk was laid 610 years ago. If you assume that a generation in the Western world spans 30 years, it is possible that 21 generations know the sound of the bells. Yet that is not the case. The loud bells were replaced in 1960, which means that the current sound is no longer the same as before 1940. Appear and disappear. Almost unnoticed.

It’s been happening to me more often lately. Phenomena that over time turn out to be different or put together differently than I thought or understood. A book. The sounds of the city where I was born. Relationships. How sharp, clear and correct have I ever seen that? Was that statement complete or fragmentary? What is the meaning of thoughts and memories? Are they white clouds floating by in the blue sky? Yes, they are words – forms that blow away in the wind.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close