The Unexpected 2020

DE NEDERLANDSE VERSIE VIND JE ONDER AAN DE PAGINA


Everyone is an influencer. In any case, I am an influence, sometimes have influence, but am I also, significant? That is the whole point. I can have influence, but isn’t that always temporary? Then I sink back into memory. Nice and important? No. If I am meaningful, it is different, then there are more hooks attached to it that are stuck in our mutual memory, but even then the question is “how much meaning”?

Wanting to be important, being able or allowed to play a role in the lives of others, being seen and appreciated – that is, in any case, the meaning of influence for most of ourselves. Nothing wrong with it. Very human. Also needed, as a survival mechanism. What reality underlies that? The fact that we are born alone and die alone? Even if there is a battery of supporters standing around it. Of course, it starts with the influence I have on my parents’ lives. Although that is mutual. Enormous. From that point – my birthplace – there is a constant scaling up of that mutual influence. Family, friends, acquaintances. Schools, employers, an audience. And every time that influence goes up and down. Back and forth. Where there is a danger, there is a danger to two. Just like with luck, by the way.

What is nowadays called “an influencer” was previously called “opinion maker.” All in the context of a form of marketing, sales or politics. Because selling opinions is just as much a form of commerce. Also within families. The point that remains – the sustainability of all these actions… There is no guarantee for that. Because the majority of those influences consist of noise and fuss. When the sound is muffled, it blows in the wind. What remains is silence. The place where I find myself again. And in that rediscovery, that revealing the bare reality – being alone – I discover how “the world” actually has no influence. Or little. More an environment, a setting that goes its own way, unaffected. Period after period. Because it’s bigger than who we are. It does affect us, but ultimately it goes its own way. Shows our place. The place where I am now. On the threshold of a new year. 2020. Don’t let that place, this moment, pass unnoticed. So that I feel step by step that I am alive – in those 1,825,000 steps that I will take more or less in the coming year. And just because of that simple fact “you and I are” an influence. Not on the surface, but in the undercurrent. Where “the unexpected” is born. Lives its own life. That which I cannot imagine, but which can fall into place. Take a rightful place.

But hey, don’t tell anyone.

The world goes its own way. You too. Me too. All of us. If you know this, you cannot be indifferent to these facts. But they also exist as long as it lasts. Is that disturbing? Only if I “resist”. If I neglect my own existence in spite of the world. This existence is an upside-down world. Turnes everything upside down. Like the unexpected, my friend.

2020

Het onverwachte 2020

Iedereen is een beïnvloeder. In ieder geval ben ik een invloed, heb ik soms invloed, maar ben ik ook van betekenis? Dat is het hele punt. Ik kan wel invloed hebben, maar is dat niet altijd tijdelijk? Daarna zak ik weer weg in ons gezamenlijke geheugen. Lekker belangrijk? Nee. Als ik van betekenis ben is dat anders, dan zitten er meer haakjes aan verbonden die vastzitten in ons geheugen, maar ook dan is het de vraag ‘van hoeveel betekenis’?

Van belang willen zijn, een rol kunnen of mogen spelen in het leven van anderen, gezien worden en gewaardeerd – daar ligt in ieder geval de betekenis van invloed voor onszelf. Niks mis mee. Heel menselijk. Ook nodig, als overlevings mechanisme. Welke realiteit ligt daar aan ten grondslag? Het feit dat we alleen geboren worden en alleen sterven? Zelfs als er een batterij supporters omheen staan. Natuurlijk, het begint met de invloed die ik heb op het leven van mijn ouders. Al is dat wederzijds. Enorm. Vanaf dat punt – mijn geboorteplek – is er een voortdurende opschaling van die wederzijdse invloed. Familie, vrienden, kennissen. Scholen, werkgevers, een publiek. En telkens gaat die invloed op en neer. Heen en weer. Waar gevaar is, is er gevaar voor twee. Net als met geluk, trouwens.

Wat tegenwoordig ‘een beïnvloeder’ wordt genoemd, heette eerder ‘opiniemaker’. Allemaal in het kader van een vorm van marketing, sales of politiek. Want meningen verkopen is net zo goed een vorm van commercie. Ook binnen families. Het punt blijft – de duurzaamheid van al deze acties. Daar bestaat geen garantie voor. Omdat het merendeel van die invloeden bestaat uit ruis en lawaai. Als het geluid verstomd verwaait het in de wind. Wat overblijft is de stilte. De plek waarop ik mijzelf hervind. En in dat hervinden, dat onthullen van de kale werkelijkheid – het alleen-zijn – ontdek ik hoe ‘de wereld’ eigenlijk van weinig invloed is. Meer een omgeving, een decor dat onaangedaan haar eigen weg gaat. Tijdvak na tijdvak. Omdat het groter is dan wie wij zijn. Wel invloed heeft op ons, maar uiteindelijk onberoerd haar gang gaat. Mij op mijn plek wijst. De plek waar ik nu sta. Op de drempel van een nieuw jaar. 2020. Laat die plek, dit moment, niet onopgemerkt voorbijgaan. Zodat ik stap voor stap voel dat ik leef – in die 1.825.000 stappen die ik het komende jaar, meer of minder, zal zetten. En alleen al door dát simpele feit een invloed ‘ben’. Niet aan de oppervlakte, maar in de onderstroom. Daar waar ‘het onverwachte’ geboren wordt. Een eigen leven leeft. Dat wat ik niet bedenken kan, maar wat wel op zijn plek kan vallen. Een rechtmatige plek inneemt.

Maar hé, niet verder vertellen.

De wereld gaat zijn eigen weg. Jij ook. Ik ook. Wij allemaal. Als je dit weet kun je niet onverschillig staan ten opzichte van deze feiten. Maar ook die bestaan zolang als het duurt. Is dat verontrustend? Alleen als je ‘er niet aan wilt’. Je verzet. Als ik mijn eigen bestaan veronachtzaam in weerwil van de wereld. Dit bestaan – die een omgekeerde wereld is. Alles op zijn kop zet. Het onverwachte, mijn vriend.


Advertisement

4 thoughts on “The Unexpected 2020

  1. Leon van Bokhorst loved your post

  2. Bert-Jan Wiegeraad liked your post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close