One moment, please …

DE NEDERLANDSE VERSIE VIND JE ONDER AAN DE PAGINA


At the end of 2018, I wrote in the last chapter of my second blog book: “Life does not consist of profit and success every year. To grow, you must learn that losing helps you to leave behind illusions – old patterns and stages of life that belong to your past. Innovation requires courage and resilience.”

That’s how I started – April 2019 – with BE GOOD AND SHOW IT – a breeding ground for 45+ entrepreneurs. A “lean start-up project” based on my book of the same name, which was greeted with enthusiasm from the start by my network, sponsors and potential customers. So I thought: you can start again every day.

Although I was troubled by a lack of energy, forcing you to follow a delayed rhythm, I thought – at the start of the start-up – that life as a self-employed person allowed that. A good view. Being tired quickly is difficult, but allocating your time yourself makes such an obstacle secondary. With which you can live and work well.

Until my back bothered me. The physiotherapist who looked at it felt my pulse and said, “your heartbeat is restless,” took out a heart rate monitor, and sent me directly to the doctor. Two days later I received a “recorder”, a portable box with ECG patches on your chest, which records your heart rhythm in 24 hours.

One moment, please …

My heartbeat turned out to be “irregular” above 145 beats per minute. Investigations in the hospital followed for two months. The heart rhythm disorder was found outside the usual danger zones. No medication, no surgery, no reset. A lifestyle adjustment was the advice. Slowly rebuild my disturbed condition.

Not the ideal situation to deal with fully. So Plan-B became: stop my business plans. For partners a disappointment, for me a growing insight. A lot has changed since I started my second company in 2004. The pressure of processes has increased. In this way, practice makes you wake up from the dream.

If things turn out to be so complex, only one choice remains. Simplify. Especially when you are sixty-three, like me. Granted, that is getting used to. The future is always uncertain, and in this situation, you cannot help but focus on the present. There is no more. Never been too. This process requires gentle attention, unconditionally.

My Moment of 2019 is, therefore: come to the core of your life. The fact that you exist. That you can contribute involuntarily in any way whatsoever. That is often in small things. The essence of who I am will not change. The value that I add to others, I also add to myself. And the wind is calling out loud … “let go”.

That release is about identity. About self-images as mirages. Is that bad? Or is that a blessing? The mantra that comes to mind is: “relax, relax, relax.” Enjoy life. Do what gives you pleasure. This is your new life. You don’t know what that brings you. The days drift by, and me? I am a kite and float in the air.

huubkoch

Momentje geduld a.u.b.

Eind 2018 schreef ik in het laatste hoofdstuk van mijn tweede blogboek:
‘Het leven bestaat niet ieder jaar uit winst en succes. Om te kunnen groeien moet je leren dat verliezen je helpt om illusies achter te laten – oude patronen en levensfasen die tot je verleden behoren. Vernieuwing vraagt moed en veerkracht.’

Zo begon ik – april 2019 – met LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT – een broedplaats voor 45+ ondernemers. Een ‘lean start-up project’ op basis van mijn gelijknamige boek, dat vanaf het begin met veel enthousiasme werd begroet door mijn netwerk, sponsoren en potentiele klanten. Dus dacht ik: opnieuw beginnen kan iedere dag.

Hoewel ik last had van een gebrek aan energie, dat je dwingt om een vertraagd ritme te volgen, meende ik – aan het begin van de start-up – dat een leven als zelfstandige dat toeliet. Een lonkend vergezicht. Snel vermoeid zijn is lastig, maar zelf je tijd indelen maakt zo’n obstakel secundair. Waarmee goed te leven en te werken is.

Tot ik last van mijn rug kreeg. De fysiotherapeut die er naar keek voelde mijn pols en zei: ‘je hartslag is onrustig’, haalde een hartmeter tevoorschijn, èn stuurde me direct naar de huisarts. Twee dagen later kreeg ik een ‘holter’, een draagbaar kastje met ecg-plakkers op je borst, dat je hartritme vastlegt in 24 uur.

Momentje geduld a.u.b.

Mijn hartslag bleek ‘onregelmatig’ tot boven de 145 slagen per minuut uit te komen. Twee maanden lang volgden onderzoeken in het ziekenhuis. De hartritmestoornis bleek buiten de gewone gevarenzones. Geen medicijnen, geen operatie, geen reset. Een lifestyle aanpassing het advies. Mijn verstoorde conditie weer rustig opbouwen.

Niet echt de ideale situatie om er voluit tegen aan te gaan. Plan-B werd dus: stoppen met mijn ondernemersplannen. Voor partners een teleurstelling, voor mij een groeiend inzicht. Er is heel wat veranderd sinds ik in 2004 mijn tweede bedrijf begon. De druk van processen is toegenomen. Zo fluit de praktijk je wakker uit de droom.

Als de zaken zo complex blijken te zijn blijft er maar één keuze over. Versimpelen. Zeker als je drie-en-zestig bent, zoals ik. Toegegeven, dat is wennen. De toekomst is altijd onzeker, en in deze situatie kun je niet anders dan je richten op het heden. Meer is er niet. Nooit geweest ook. Dit traject vraagt zachte aandacht, onvoorwaardelijk.

Mijn Moment 2019 is daarmee: komen tot de kern van je leven. Het feit dat je bestaat. Dat je, onwillekeurig op welke wijze dan ook, een bijdrage kunt leveren. Die vaak in kleine dingen zit. De essentie van wie ik ben zal niet veranderen. De waarde die ik toevoeg aan anderen, voeg ik ook aan mezelf toe. En de wind roept luid… ‘loslaten’.

Dat vrijgeven gaat over identiteit. Over zelfbeelden als luchtspiegelingen. Is dat erg? Of is dat juist een zegen? De mantra die in je opkomt is: ‘ontspan, ontspan, ontspan’. Geniet van het leven. Doe wat je plezier geeft. Dit is je nieuwe leven. Je weet niet wat dat je brengt. De dagen drijven voorbij, en ik? Ik ben een vlieger en zweef in de lucht.


Huub Koch schreef LAAT ZIEN WAT JE WAARD BENT, een boek voor 45+ ondernemers. De online versie kun je lezen op: https://begoodandshowit.wordpress.com Daarnaast schreef hij BOHEEMSE DRAKEN IN EEN LEVEN AAN ZEE dat te bestellen is als paperback via: https://bit.ly/2qSmhHH Af en toe schrijft hij blogposts, in het Engels en het Nederlands, op https://huubkoch.wordpress.com


Advertisement

10 thoughts on “One moment, please …

 1. Chris Ezerman vindt dit leuk.

 2. Andreas Koch vindt dit leuk.

 3. Helga Koch vindt dit leuk.

 4. Ilona Lenard vindt dit leuk.

 5. Marloes @Loesje vindt dit leuk.

 6. Ronald van den Boogaard vindt dit leuk.

 7. Rob Eekman vindt dit leuk.

 8. Carla Koch vindt dit leuk.

 9. Je laatste twee alinea’s Huub: het klinkt dichterlijk, doorleefd en ik vind het erg mooi. Dank je wel.

  1. Dank je Peter, nog tijd voor een middagje Dordrecht dit jaar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close