I remember … | Ik herinner me …

DE NEDERLANDSE VERSIE VIND JE ONDER AAN DE PAGINA


I remember … three trees and a human being. You were that person and you looked at me. I miss you, just like those trees. You have disappeared one by one. The sharpening sound of the chainsaw changed the first tree into piles of blocks. Fruits that caused a nuisance. The second tree cut in half. He took light away. Just like the third tree, drained at lightning speed one morning. Would those trees think of me? How I loved the movement of their tops from the beginning, thirty years ago. Their place in my view, life more rural in the middle of the city. Nesting birds every year. Apart from oxygen, coolness, the rustling of leaves, the shadows reflected as a light on the walls in the room. You have experienced the disappearance of the first tree. Fortunately, you were already gone when the other trees had to make room one by one for even more light in the back gardens. Those trees now only live in me. Just like you. On photos. I moved inside this room. From this place, the void in my view is less disturbing or nasty. Tomorrow it will be six years since I let go of your hand and placed it on your chest. 14:55 hrs. You are far away. I do my best to color you back, like a silver marker scratching a manhole cover on paper. So that the embossment leaves a trail. That I can take from the crime scene. I remember … Too much and too little. Redoing the past makes memory transparent as a net curtain. The separation that blurs fixed forms. Intimate moments. Stowed away. Between you and me. You are nowhere except me. Without me either. Just like I can touch you, just like those trees. Until the world calls – ‘move on’.

tree1

Ik herinner me … drie bomen en een mens. Jij was die mens en keek naar mij. Ik mis je, net als die bomen. Eén voor één zijn jullie verdwenen. Het snerpende geluid van de motorzaag deed de eerste boom veranderen in stapels blokken. Vruchten die overlast gaven. De tweede boom gehalveerd. Hij nam licht weg. Net als de derde boom, op een ochtend razendsnel afgevoerd. Zouden die bomen aan mij denken? Hoe ik vanaf het begin, dertig jaar geleden, hield van de beweging van hun toppen. Hun plek in mijn uitzicht, het leven landelijker midden in de stad. Ieder jaar vogels liet nestelen. Afgezien van zuurstof, koelte, het ruisen van bladeren, de schaduwen als licht gereflecteerd op de muren in de kamer. Het verdwijnen van de eerste boom heb jij meegemaakt. Gelukkig dat jij al was verdwenen toen de andere bomen één voor één plaats moesten maken voor nog meer licht in de achtertuinen. Die bomen leven nu alleen nog in mij. Net als jij. Op foto’s. Ik ben gaan verzitten in deze kamer. Vanaf deze plek is de leegte in mijn uitzicht minder storend of wrang. Morgen is het zes jaar geleden, dat ik jouw hand losliet en op je borst neervlijde. 14:55 uur. Je bent ver weg. Ik doe mijn best je terug te kleuren, als een zilverstift die op papier over een putdeksel krast. Zodat het reliëf een spoor trekt. Dat ik mee kan nemen van de plaats delict. Ik herinner me … Teveel en te weinig. Het verleden dunnetjes overdoen maakt het geheugen transparant als vitrage. Scheiding die vaste vormen vervaagt. Intieme momenten. Opgeborgen. Tussen jou en mij. Buiten mij ben je nergens. Zonder mij evenmin. Net alsof ik je kan aanraken, net als die bomen. Tot de wereld roept – ‘ga verder’.


7 thoughts on “I remember … | Ik herinner me …

  1. Naast mijn bed ligt een mooi steentje, zes jaar geleden de helft van een mooi stel. Vaak als ik het steentje zie liggen, zie ik ook de handen waar het andere steentje in terecht is gekomen en denk ik aan haar en aan jou. Alle goeds, moois en liefs voor jou Huub.

  2. Bert-Jan Wiegeraad liked your post.

  3. Diana Schadek vindt dit leuk.

  4. Carla Koch vindt dit leuk.

  5. Monique Bolung liked your post

  6. @peterdekock Dank je wel Peter voor de mooie herinnering en bijbehorende wensen. Herinner jij je ook nog de foto die ik genomen heb op dat moment? Hartelijke groeten van Huub

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close