2. Insights to be forgotten before countdown. Previews in the oracle room. (Only this moment counts)

“Look, those are your parents. You are going to be born to them.” Ben pointed to an elegant couple of forty who happily crossed a street and then walked towards the woman’s parental home. “Does not look wrong” I said. Ben looked at me and nodded. “A combination of creativity and business spirit.” “The first you will need to find your own way, and the second to be able to maintain yourself in the world.” “But there is more that you need.”

The big screen changed into a sequence of still images. Portraits. “These are your friends and your teachers, they are your support and refuge.” “You can learn from them and you can laugh with them.” “Family is a situation that places you in a DNA constellation, the natural way to pass on properties from generation to generation”. “Both the positive and the negative”. “You need both to make your weakness your strength”. “And what about my previously achieved results?” I said. “That is your background, the basis on which you can continue to build in this life, but what you are going to experience here is a whole new challenge.” “It will look as if you are starting all over again, and in a way it is.” “What you have just called achieved results will be the fertile soil on which the new can flourish.” “Your preference will be what you have affinity with and your talents.”

I looked once again at the portrait gallery. “You will feel familiar from the very first moment you meet these people, but as said, it will look like you are meeting them for the first time.” I let the faces affect me. Ben added that the images represent a moment when we would meet each other for the first time. “And what is my mission, this time?” I asked Ben. He looked at me kindly. “Staying present in all circumstances.” “And act accordingly.” “That will not be easy, because your journey will take place in very different circumstances.” “If you look at it with the goggles of the duality, you will initially experience opposites.” “But you will eventually also get the handles to rise above that with your awareness.” “Sometimes you will feel lost and sometimes you will you find yourself again.”

A slight gong sounded through the room where we were standing. It was time. I now had the feeling that I could still use some rest. In fact I hoped that it would take a while before this adventure would begin. “How many trips have I had so far?” I asked out loud. “364” Ben said quietly. “And how long took that?” “In the Earth system 40,000 years.” We had walked to the transport space. “Let it go,” Ben said. “Only this moment counts”.


A Life To Live. The tale of a man who came to earth.


martino-pietropoli-699498-unsplash

2. Inzichten om te worden vergeten voor het aftellen. Voorvertoningen in de orakelkamer. (Alleen dit moment telt)

‘Kijk, dat zijn je ouders. Bij hen ga je geboren worden.’ Ben wees naar een elegant stel van tegen de veertig die vrolijk een straat overstaken om daarna richting het ouderlijk huis van de vrouw te lopen. ‘Niet verkeerd lijkt me’ zei ik. Ben keek me aan en knikte. ‘Een combinatie van creativiteit en handelsgeest.’ ‘Het eerste zul je nodig hebben om je eigen weg te vinden, en het tweede om je te kunnen handhaven in de wereld.’ ‘Maar er is meer dat je nodig hebt.’

Het beeld op het grote scherm veranderde in een opeenvolging van stilstaande beelden. Portretten. ‘Dit zijn je vrienden en je leermeesters, ze zijn je tot steun en toeverlaat.’ ‘Van hen kun je leren en met hen kun je lachen.’ ‘Familie is een situatie die je plaatst in een DNA-constellatie, de natuurlijke wijze om eigenschappen van generatie op generatie door te geven’. ‘Zowel de positieve als de negatieve’. ‘Beide heb je nodig om van je zwaktes je kracht te maken’. ‘En hoe zit het dan met mijn eerder behaalde resultaten?’ zei ik. ‘Dat is je achtergrond, de basis waarop je in dit leven verder kunt bouwen, maar wat je hier gaat meemaken is een geheel nieuwe uitdaging.’ ‘Het zal er op lijken alsof je volledig opnieuw begint, en in zekere zin is dat ook zo.’ ‘Wat jij zojuist behaalde resultaten hebt genoemd zal de vruchtbare aarde zijn waarop het nieuwe kan bloeien.’ ‘Je voorkeur zal uitgaan naar waar je affiniteit mee hebt en je talenten liggen.’

Ik keek nogmaals naar de portretten galerij. ‘Je zult je vanaf het eerste moment dat je deze personen ontmoet vertrouwd voelen, maar zoals gezegd het zal er tegelijkertijd op lijken alsof je ze voor de eerste keer ontmoet.’ Ik liet de gezichten op me inwerken. Ben voegde toe dat de beelden een moment weergaven waarop we elkaar voor het eerst zouden ontmoeten. ‘En wat is mijn missie dan, deze keer?’ vroeg ik aan Ben. Die keek me vriendelijk aan. ‘Aanwezig blijven onder alle omstandigheden’. ‘En daar naar handelen’. ‘Dat zal niet gemakkelijk zijn, want je reis zal zich afspelen binnen zeer wisselende omstandigheden’. ‘Als je daar naar kijkt met de stofbril van de dualiteit zul je in eerste instantie tegenstellingen ervaren.’ ‘Maar je zult uiteindelijk ook de handvaten krijgen om daar met je gewaarzijn bovenuit te stijgen.’ ‘Soms zul je je verloren voelen en soms zul je jezelf hervinden.’

Een lichte gong klonk door de ruimte waar we zaten. Het was tijd. Ik had inmiddels het gevoel dat ik nog wel wat rust kon gebruiken. Ik hoopte zelfs dat het nog wel even zou duren voordat dit avontuur zou beginnen. ‘De hoeveelste reis is dit?’ vroeg ik me hardop af. ‘Je 365ste’ zei Ben zachtjes. ‘En hoelang al?’ ‘In het Aardse maatstelsel 40.000 jaar’. We waren naar de transportruimte gelopen. ‘Laat het maar los’ zei Ben. ‘Alleen dit moment telt’.


Een leven om te leven. Het verhaal van een man die naar de aarde kwam.


Advertisements

2 thoughts on “2. Insights to be forgotten before countdown. Previews in the oracle room. (Only this moment counts)

  1. Margaretha Odilia Dies vindt dit leuk.

  2. Carla Koch vindt dit leuk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close